2012-2013 – İcra ve İflas Hukuku – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi “ipotek” kavramına dâhildir?

Doğru! Yanlış!

2. İlamsız icra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi şikâyet halinde icra mahkemesinin vereceği kararlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Takip hukukunda “alacak-borç”, “alacaklı- borçlu” kavramları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi cebri icranın konusunu oluşturmaz?

Doğru! Yanlış!

6. Haciz yolunda icra takibinin iptali başvurularında görevli mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Ahmet Bey, daha önce verdiği, karşılığını ödediği fakat geri alamadığı bazı bonolar nedeniyle alacaklısı konumundaki Ayşe Hanımın kendisine karşı icra takibi yoluna başvuracağından endişe etmektedir. Ahmet Bey, aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir?

Doğru! Yanlış!

8. Haciz yoluyla takipte, henüz menfi tespit davası devam ederken alacaklıya ödeme yapıldığı takdirde, söz konusu dava aşağıdakilerden hangisine dönüşür?

Doğru! Yanlış!

9. Genel haciz yoluyla takipte borçlu ödeme emrine itiraz etmiştir. İtirazın kesin kaldırılması yoluna başvuran alacaklı aşağıdaki belgelerden hangisine dayanamaz?

Doğru! Yanlış!

10. Menfi tespit davasının alacaklı lehine sonuçlanması durumunda, borçlu aleyhine hükmedilecek olan tazminat miktarı, alacağın yüzde kaçı oranındadır?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyatî haciz sebeplerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi hacze imtiyazlı olarak iştirak edebilecek kişilerden değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Haciz sırasında üçüncü kişi, haczedilmek istenen mal üzerinde hak sahibi olduğunu aşağıdaki yollardan hangisi vasıtasıyla ileri sürebilir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi “hacizde tertip ilkesine” uygun değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Kesin haczin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Taşınır malların açık artırma yoluyla satışında birinci artırmada şartlar sağlanamazsa kanunda belirlenen sürede ve şartlarda ikinci artırma yapılır. Ancak şartları oluşmadığından ikinci artırmanın da yapılamamasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. İcra takibinde tamamlama haczinden sonra yapılan satış tutarları da aynı derecede hacze iştirak eden alacaklıların alacaklarını ödemeye yetmezse, icra müdürü sıra cetveli düzenler ve alacaklılar alacaklarını bu sıra cetvelinde yer aldıkları sırada ve gösterilen miktarla tahsil edebilirler. Bir alacaklı sıra cetvelinde istediği veya olması gerektiği sıraya kabul edilmediği gerekçesiyle sıra cetveline karşı koymak isterse hangi süre içinde, nerede, hangi yola başvurmalıdır?

Doğru! Yanlış!

18. Taşınmazların açık artırma yoluyla satışında, taşınmazın mülkiyeti, ihale kendisine yapılan alıcıya hangi anda geçer?

Doğru! Yanlış!

19. Haciz sırasında borçlunun haczi kabil malları bulunmakla birlikte, bunların takdir edilen kıymetlerinin takip konusu alacağı karşılamayacağı anlaşılırsa, bu durumu belirleyen haciz tutanağının niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi hacizli mal veya hakların pazarlık yoluyla satılabileceği hallerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - İcra ve İflas Hukuku - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir