2016-2017 – Siyaset Felsefesi II – Final Sınavı

1. Sosyal ve ekonomik adaletin uygulayıcısı ve garantörü aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2. Devlet de toplum da, tek tek bireylerin toplamından öte bir gerçeklik taşımaz. tezi liberalizmin en çok aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmesine neden olur?

Doğru! Yanlış!

3. De Tracy’nin ideoloji kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. Sınıfsız bir topluma ulaşmak aşağıdakilerden hangisinin temel amacıdır?

Doğru! Yanlış!

5. Liberalizmi yoksullaşmış ya da tutarsız cumhuriyetçilik” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Adil bir sistemde, herkesin aynı derecede özgür ve aynı öngörülebilir kurallara tabi olması gerektiğini savunan düşünür ve temsil ettiği adalet türü aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

7. Global Etik başlıklı çalışmasında küresel bir etiğin olanaklı kılınması için gerekli koşulları ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Ulus-devletlerin küreselleşme karşısında varlıklarını sürdürebilmeleri için yerine getirmeleri gereken temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Faydacılığın çoğunlukçu anlayışla bozduğu birey ve toplum arasındaki dengeyi yeniden kurma girişiminde bulunan ve Hürriyet Üzerine adlı eserinde bireyler arasındaki eğitim farklarının gözetilmeksizin herkese tanınan eşit oy hakkının sakıncalarını tartışan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Liberteryanizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdaki ifadelerden hangileri ulus-devletlerin ortak özelliklerindendir?

Doğru! Yanlış!

12. Liberal bireycilikle sosyal adalet ilkelerini hakkaniyet olarak adalet kuramı çerçevesinde bir araya getiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi mutlak devlet konusunda diğerlerinden farklı bir tutuma sahiptir?

Doğru! Yanlış!

14. Çokkültürlülük ve çokkültürcülük ilişkisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

15. “Irk” kavramının kökenini Latince’deki ratio kavramına dayandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. “Günümüz siyasi toplumlarını oluşturan ulus-devletler, kendini aşma(lı) ve kahramanca, uluslar-üstü düzeyde (bireylerinin) medenî haklarını kullanma kapasitesini yapılandırmak için girişimlerde bulunmalıdır.” sözleri ile çağımız ulus-devletlerine kendine özgü çözüm yolunu öneren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. İbn Haldun, farklı kabile ve aşiretlerin, ülkü birliği ve özellikle de aynı dine bağlı olmaları nedeniyle birbiriyle dayanışmalarına ne ad vermiştir?

Doğru! Yanlış!

18. Batı’da çok kültürcülüğün ortaya çıkışına, uygulanan tek kültürcü politikaların zemin hazırladığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Bir toplumun zaman içinde kendi kültürel değerlerini unutup, çoğunluğu oluşturan grubun dilini ve kültürel değerlerini benimseyerek dönüşmesi durumuna ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi mutlak iktidara karşı konumlanacak biçimde “anayasallık” ilkesini modern siyaset bilimi literatürüne kazandıran düşünürlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Siyaset Felsefesi II - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…