İcra ve İflas Hukuku – Çalışma Testi (6)

İcra ve İflas Hukuku – Çalışma Testi (6)

1. İcra ve İflas Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi taşınır rehni kapsamına girer?

Doğru! Yanlış!

2. Genel haciz yoluyla takipte gecikmiş itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

3. Borçlu (B), borcunu vadesi geldiğinde alacaklı (A)’ya ödemiştir. Ancak (A), yine de (B) aleyhine icra takibine başvurmuştur. Bu durumda (B), aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?

Doğru! Yanlış!

4. Haczin uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. İhtiyati hacze başvuru usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Bir icra takibi sonunda sıra cetvelinde yer alan alacaklı, bir diğer alacaklının aslında borçludan alacağı olmadığı halde listede gösterildiğini düşünmektedir. Bu alacaklının, aşağıdaki yollardan hangisine başvurması gerekir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangilerinin varlığında satış isteme süresi işlemez?

Doğru! Yanlış!

8. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz süresi kaç gündür?

Doğru! Yanlış!

9. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye takibinde borçlu-kiracının kira sözleşmesini inkâr etmesi halinde alacaklının, icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesini isteyebilme koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangileri kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapma imkanı verir?

Doğru! Yanlış!

11. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye takibinde, ödeme emrinin tebliği üzerine borcu ödeme süresi, kural olarak kaç gündür?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi tek başına ilamlı icranın konusunu oluşturmaz?

Doğru! Yanlış!

13. Kesinleşmeden icra edilebilecek bir ilamın icrasına engel olmak amacıyla gösterilecek teminat karşılığında Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’dan alınan karar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Aynı zamanda rehinle temin altına alınan aşağıdaki alacaklardan hangisi için öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapma zorunluluğu ilkesi söz konusudur?

Doğru! Yanlış!

15. İflasta basit tasfiyeye karar verilmesi halinde tasfiye, aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?

Doğru! Yanlış!

16. Doğrudan (takipsiz) iflas yolunda iflas başvurusu, aşağıdakilerden hangisine yapılır?

Doğru! Yanlış!

17. Kural olarak aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi değildir?

Doğru! Yanlış!

18. İflas dışı (adi) konkordato başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır?

Doğru! Yanlış!

19. İcra ve İflas Kanunu’na göre tasarrufun iptali davasını açma hakkının tabi olduğu hak düşürücü süre kaç yıldır?

Doğru! Yanlış!

20. İcra mahkemesi tarafından verilen tazyik hapsine ilişkin bir karar aleyhine itiraz süresi kaç gündür?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - İcra ve İflas Hukuku - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: