2016-2017 – Sosyolojiye Giriş – Vize Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Toplumsal ya da sosyal bir grup tarafından önemli görülen ideal ve inançlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Nitel araştırma yönteminde verilerin değerlendirilmesinde araştırmacı tarafından belirli kriterlere göre seçilerek, önceden belirlenmiş bir konuyu tartışmak üzere bir araya gelmiş olan bir grup insanla yapılan ve standartlaştırılmış veri toplama araçlarının kullanılmadığı görüşme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Hipotetik tümdengelim yolunu kullanarak belirli bir teorik yapı içinde geliştirilmiş hipotezleri sınayan ve insan davranışına ilişkin tahminlerde bulunmayı sağlayacak genel yasaları ortaya koymayı amaçlayan sosyal bilim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Toplum tarafından kolektif biçimde geliştirilen, bireyin dışında ve kaçınılmaz olan ve bireyi sınırlandıran kural ve pratiklerden çıkarılan davranış biçimlerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Toplumsal yaşamın sosyoloji adı altında bağımsız bir akademik disiplin çerçevesinde ele alınması kaçıncı yüzyıla dayanır?

Doğru! Yanlış!

7. Toplumu toplumsal eylemlerden meydana gelen bir oluşum olarak gören ve sosyolojinin çalışma nesnesini 'toplumsal eylem' olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Feodal toplumdan sanayi toplumuna geçiş aşamasında ortaya çıkan sosyal problemlerin de sosyal fizik olarak adlandırdığı pozitif bir bilimin gelişimi ile aşılacağını ve bu yeni bilimle toplumun yeni bir yapıya kavuşturulacağını düşünen ve bu nedenle bazı çevrelerin “ilk sosyolog, ilk sosyalist” olarak nitelendirdiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Sosyolojide toplumsal eyleme, toplumsal etkileşime, anlamlandırma ve yorumlama süreçlerine ağırlık veren, gündelik yaşamla ilgilenen mikro-sosyolojik yönelimli yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Toplumda düzen ve dayanışmanın kaynağı 'işbölümü ve uzlaşma' düşüncesinde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma düşüncesine göre dünyayı anlama ve açıklamanın tek yoludur ?

Doğru! Yanlış!

12. Robertson’a göre, küreselleşmenin tarihsel gelişiminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. 'Günümüzde modern toplumları biçimlendiren ekonomik, siyasal ve toplumsal değişimlerin arkasındaki esas güç küreselleşmedir' görüşünde olan yaklaşımcılar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi Giddens’a göre modern dünyadaki toplumlar arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

15. 1960’larda toplumsal değişme literatüründe hâkim olmuş, evrimci yaklaşımın devamı olarak da görülebilecek olan, Amerikalı sosyolog Talcott Parsons’ın yapısal işlevselci yaklaşımından etkilenerek geliştirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Liberalizm ideolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Türkiye’de salt muhafazakâr siyaset sisteminin merkezinde yer alan bir olgu olmamakla birlikte, siyasetin tüm alanına, siyasetteki tüm tartışmalara egemen olan durum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Geleneksel otorite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi muhafazakârlık ideolojisinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. İktidar kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Sosyolojiye Giriş - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…