logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
YARGI ÖRGÜTÜ ve TEBLİGAT HUKUKU - (2016 - GÜZ ARA)
1.
Hâkim ve savcıların idari görevleri yönünden bağlı olduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Adalet Bakanlığı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da yüksek mahkemeler arasında sayılmayan fakat yargı fonksiyonunu yerine getirdiği kabul edilen yargı kollarından biridir? 
Doğru Cevap: "C" Sayıştay
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" İstinaf Mahkemesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi çok hâkimli mahkemelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Sulh hukuk mahkemesi
Soru Açıklaması
5.
Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarının özlük işleri hakkında karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay’ın idari birimlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
Soru Açıklaması
7.
 Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin numaralarını ve aralarındaki işbölümünü belirleme görevi aşağıdaki organlardan hangisine aittir? 
Doğru Cevap: "E" Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'na
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar
Soru Açıklaması
9.
Adli yargı ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak istinaf başvurularını inceleyip karara bağlayan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Bölge Adliye Mahkemesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel görevli ceza mahkemelerinden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Çocuk mahkemesi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
YARGI ÖRGÜTÜ ve TEBLİGAT HUKUKU - (2016 - GÜZ ARA)
11.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde Genel Sekreterlik görevi yapabilmek için en az kaç yıl üye olarak görev yapmış olmak gerekir? 
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
12.
Yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanı sıra, idarenin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli bir görev yapan ilk ve son derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Danıştay
Soru Açıklaması
13.
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin atama kararnamelerini aşağıdakilerden hangisi onaylar? 
Doğru Cevap: "C" Cumhurbaşkanı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ilk derece idare mahkemelerinden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Vergi mahkemesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay başkanının katılmadığı kurullara başkanlık eder?
Doğru Cevap: "D" Danıştay Başkanvekilleri
Soru Açıklaması
16.
Askeri hâkimlerin atamaları aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
Doğru Cevap: "C" Milli Savunma Bakanlığı
Soru Açıklaması
17.
Askeri mahkemeler kural olarak kaç hâkim ile kurulur?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
18.
Görülmekte olan davalar bakımından tek hakim ile askeri mahkeme kurulu arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını aşağıdakilerden hangisi çözümler? 
Doğru Cevap: "A" Askeri Yargıtay
Soru Açıklaması
19.
Bir suçun, sıkıyönetim ilanına sebep olan suçlar içerisinde yer alıp almadığına aşağıdakilerden hangisi karar verir? 
Doğru Cevap: "B" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay Başsavcısının görevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" İncelenen dava dosyalarında soruşturma yapan ve iddia makamını temsil eden askeri savcılar ile yardımcılarına not vermek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ - 2. SINIF - ORTAK DERS - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS