logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
YARGI ÖRGÜTÜ ve TEBLİGAT HUKUKU - (2013 - GÜZ ARA)
1.
 Adli, idari ve askeri yargı mercilerinden en az ikisi tarafından görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş, aynı konuya ve sebebe ilişkin, taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? 

 
Doğru Cevap: "C" Hüküm uyuşmazlığı
Soru Açıklaması
2.
 Askeri düzen içinde, emir ve komuta zincirine uyulmasının sağlanması ile hiyerarşik yapılanmanın korunması amacını güden askeri yargı türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Askeri disiplin ceza yargısı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın karar organlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Genel Sekreterlik
Soru Açıklaması
4.
Soybağına ilişkin uyuşmazlıkları çözmekle görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aile mahkemesi
Soru Açıklaması
5.
Uyuşmazlık mahkemesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kararları aleyhine Danıştay’a başvurulabilir.
Soru Açıklaması
6.
Asliye hukuk mahkemesinin birden fazla dairesi arasındaki ilişkiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İş dağılımı ilişkisi
Soru Açıklaması
7.
Tüketici mahkemesinde dava açmadan önce tüketici sorunları hakem heyetine başvurunun zorunlu olduğu hallere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Bu halde, tüketici sorunları hakem heyetinin vereceği kararlar aleyhine itiraz yoluna başvurulması icrayı durdurur.
Soru Açıklaması
8.
 Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın yürürlükteki metninde yüksek mahkeme olarak düzenlenmemiştir? 
Doğru Cevap: "B" Yüksek Seçim Kurulu
Soru Açıklaması
9.
 Hâkimlik teminatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Hâkimler, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından ancak bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması nedeniyle yoksun kılınabilirler.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açma hakkına sahip değildir? 
Doğru Cevap: "E" Başbakan
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
YARGI ÖRGÜTÜ ve TEBLİGAT HUKUKU - (2013 - GÜZ ARA)
11.
İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan idari dava türüne ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Tam yargı davası
Soru Açıklaması
12.
 Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Anayasa Mahkemesi’nin bütün kararları aleyhine yine Anayasa Mahkemesi’nde itiraz yoluna başvurulabilir.
Soru Açıklaması
13.
 Aşağıdakilerden hangisi Danıştay üyeliğine seçilebilecek kişilerden değildir? 
Doğru Cevap: "D" Noter
Soru Açıklaması
14.
Askeri Yargıtay daire kararlarına karşı ilk derece askeri mahkemelerin verdikleri direnme kararlarını incelemek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? 
Doğru Cevap: "C" Askeri Yargıtay Daireler Kurulu
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki mahkemelerden hangisinin kuruluşu tabii hâkim (doğal yargıç) ilkesine aykırılık oluşturur? 
Doğru Cevap: "E" Sıkıyönetim mahkemeleri
Soru Açıklaması
16.
Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları görmekle görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Vergi Mahkemesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, adli yargı ilk derece mahkemelerinden değildir? 
Doğru Cevap: "C" Bölge adliye mahkemesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargı işi değildir? 
Doğru Cevap: "D" Boşanma
Soru Açıklaması
19.
Mahkemelerin kuruluşuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Mahkemelerin kuruluşunda egemen olan ilkelerden biri olan tabii hâkim (doğal yargıç) ilkesi, adil yargılanma hakkının bir unsurunu oluşturur.
Soru Açıklaması
20.
Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ilk ve son derece mahkemesi olarak yargı denetimini yapmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - (I) - 2. SINIF - ORTAK DERS - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS