Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik afetlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 2- Bir olayın afet olarak adlandırılabilmesi için, insan toplulukları ve insan yerleşmeleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi, ________ ve insan faaliyetlerini bozarak veya kesintiye uğratarak bir yerleşme birimini etkilemesi gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi afetin yol açtığı ikincil etkilerden biridir?

Correct! Wrong!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 5- Uluslararası afet veri tabanı (EM-DAT) bilgilerine göre 1900-2016 yılları arasında dünya üzerinde kaç tane doğa kaynaklı afet meydana gelmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 6- Türkiye Deprem Bölgeleri haritası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Soru 7- Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km. olan kuşağa ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 8- Fay düzlemi boyunca blokların birbirine oranla yatay yönde hareket etmesi sonucu oluşan ve blokların birbirleriyle sağa ve sola doğru hareket ettiği faylara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 9- Gelecekte olabilecek bir depremin yerinin, zamanının ve büyüklüğünün bilimsel olarak kabul gören çok disiplinli yaklaşım ve yöntemler kullanılarak büyük bir doğrulukla belirlenmesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 10- Ana sarsıntıdan sonra olan en büyük artçı sarsıntının büyüklük değeri genellikle aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 11- Brovvn'a göre sanal suyun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 12- Doğal ya da yapay bir göldeki su miktarının veya bir akarsuyun debisinin artması sonucunda, su seviyesinin yükselerek yatağın normal sınırlarının dışına taşmasıyla çevredeki alanların geçici bir süre su altında kalmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 13- Tipik olarak rüzgar, gemi, siklon gibi şeylerin deniz mili olarak hızını ifade etmek için kullanılan ve 1852 m/saate eşit olan hız birimine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi, yıldırımdan korunmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 15- Belli bir sıcaklıkta bir hava ya da gaz kütlesinde bulunan su buharı miktarının, o sıcaklıkta bir hava veya gaz kütlesinde bulunabilecek en yüksek su buharı miktarına oranının yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişikliklerinin Türkiye’deki su kaynaklarında yaratabileceği etkilerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 17- Bir sistemin iklim değişkenliği ya da değişikliğinden olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenme derecesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 18- Toplumların ve ekosistemlerin; değişen iklim şartları ile baş edebilmelerine yardımcı olmak için gerçekleştirilen eylemler ve alman önlemlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 19- UNDP'nin belirlediği İklim Risk Yönetimi çalışmasının ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi afet risk yönetiminin temel unsurlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir