Soru 1- Her bölgenin ve yerleşim yerinin afet profili belirlenmeli ve bu profile uygun bölgesel ve yerel ölçeklerde haritalar hazırlanmalıdır. Yukarıda anlatılan durum hangi tür haritaların hazırlanması ile ilgilidir ?

Correct! Wrong!

Soru 2- İmar yasası kapsamında kamusal hizmetler için ayrılan özel mülkiyete ait taşınmazların elde edilmesinde uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 3- Aşağıdakilerin hangisinde uzun devreli gelişme planları tanımlanmıştır?

Correct! Wrong!

Soru 4- Birleşmiş Milletler’e göre 2014 yılı itibariyle dünya nüfusunun yaklaşık % kaçı kentlerde yaşamaktadır?

Correct! Wrong!

Soru 5- Öngörülen tehlike ve riskler için kendi toplumsal, çevresel, fiziksel yapısını önceden hazırlayabilmiş alternatifli düşünüp gerektiğinde stratejik esnek kararlar üretebilen bir yerel yapısı ve kolaylıkla uygulamaya dönük toplumsal mutabakatı içinde barındıran kent aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

Correct! Wrong!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisinde risk azaltma aşamaları birlikte ve doğru verilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 7- I. Aktif faylara yakın olmak II. Zayıf zemin koşullarına sahip olmak III. Belirli bir büyüklükte ve şiddete sahip deprem geçmişine sahip olmak Herhangi bir yerleşimle ilgili olarak yukarıdaki koşullar dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?

Correct! Wrong!

Soru 8- Enerji tüketimini ve enerji tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonlarını en aza indirmeyi hedefleyen kent kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi yapılarda deprem sonrası ortaya çıkan tipik taşıyıcı olmayan duvar hasarlarının temel sebeplerinden biri olarak gösterilebilir?

Correct! Wrong!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi 1970lerde Fordist üretim sisteminde krize yol açan nedenlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kentin nitelikleri arasında sayılamaz?

Correct! Wrong!

Soru 12- Can ve mal varlığının kaybedilmesi olasılığını afet öncesinde çok yönlü önlemlerle hafifletme çabaları bir özel planlama kapsam ve yöntemi belirlemektedir Bu ayrıcalıklı yeni planlama etkinliğine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 13- I. Ülkenin coğrafi konumu II. Komşuları ile ilişkileri III. Hatalı ve uyumsuz fonksiyon kullanımı IV. Tarihi yapılar V. Kontrolsüz kentleşme Yukarıdakilerden hangileri Türkiye kentlerinin risk havuzları oluşturmasının temel nedenleri arasında gösterilebilir ?

Correct! Wrong!

Soru 14- Ülkemizde depremlerden sonra gözlenen ________ (düz demir kullanılması, etriye sıklığının özellikle kolon-kiriş birleşimlerinde arttırılmaması, yetersiz çiroz kullanımı vb.) çok tipik yapı üretim hatalarından birisi olarak belirtilmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tanımlar?

Correct! Wrong!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisinin düşük düzeyde kalması yüzünden riski azaltmak zorlaşmaktadır?

Correct! Wrong!

Soru 16- Uluslararası afet politikaları tarihsel olarak incelendiğinde bir takım uluslararası konferans ve toplantıya rastlanır. Bu konferansların sonuç bildirgelerine bakıldığında afet politikalarında ortaya konan en güncel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi akıllı kent kavramının geniş ve dar tanımları arasındaki farkı en iyi biçimde açıklamaktadır?

Correct! Wrong!

Soru 18- Doğal çevrenin, insan hayatının temel gerekliliklerinin yerine getirilmesi için gereken uygun ortam ve koşulları sağlaması süreçlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi sakınım planlamasının ana hedeflerinden biridir?

Correct! Wrong!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi basılı haritaların özelliklerinden biridir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir