Soru 1- Planların diğer görsel sunumlardan farkı nedir?

Correct! Wrong!

Soru 2- Türkiye’de şehir ve bölge plancılarının mesleği icra etmek için gerekli ehliyete sahip olup olmadığı konusunda anayasal olarak görüş vermeye yetkili kuruluş hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 3- Planlama süresince hukuki olarak planları aşağıdakilerden hangisi onaylamaktadır?

Correct! Wrong!

Soru 4- Plan kararlarının verilmesi sürecinde, gelişme ve koruma hedeflerinin birbirleriyle çelişmeyecek ve yarışmayacak biçimde gerçekleştirilmesini ifade eden planlama ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi G. Childe’a göre bir yerleşmenin kent olarak nitelendirilebilmesi için gerekli özelliklerden biridir?

Correct! Wrong!

Soru 6- 3194 Sayılı İmar Yasası’na göre “imar planları”, aşağıdaki hangi iki plan türünden oluşur?

Correct! Wrong!

Soru 7- Ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan uluslararası bütünleşme sürecine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 8- Türkiye’de eski adı İller Bankası, yeni adı “İlbank A.Ş.” olan kurumun, plan yapma kapasitesi bulunmayan yerel yönetimlerin adına imar planlarını yapması ya da yaptırması hangi tip plan elde etme yöntemidir?

Correct! Wrong!

Soru 9- Haritalara; istatistiki, görsel ve metin şeklindeki diğer bilgiler de eklenerek oluşturulan karma gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi il düzeyinde metropoliten alan plan yapma yetkisine sahip kurumdur?

Correct! Wrong!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi imar uygulamalarındaki 18. Madde ya da Düzenleme Ortaklık Payı uygulaması sonrasında ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 12- Veri uyumlandırma aşağıdaki hangi durumun varlığında gereklidir?

Correct! Wrong!

Soru 13- Son avcı-toplayıcıların ve ilk çiftçilerin yerleşmesi olarak tanımlanan, eğimli yapıda inşa edilmiş bir sur duvarı bulunan aynı zamanda arpa, mercimek tohumlarına dair izler bulunan ve M.Ö. 9000 yıllarına tarihlenen kent aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Soru 14- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre 1/250.000 ve daha üst ölçekli haritalar üzerine şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan planlar aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 15- Yeryüzünde belli bir konumu olan ve mekansal olarak ifade edilebilecek jeolojik, coğrafi, demografik, tarihi vb. olguları belli bir ölçekte ifade eden gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 16- (A: Amaç belirleme; H: Hedeflere karar verme; E: Eylemlerin programlanması; T: Tutarlı araçlara karar verme) Planlama sürecinin izlediği aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?

Correct! Wrong!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi 21.yy kentlerinde risk yaratan problemlerden biridir?

Correct! Wrong!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi karmaşık bir sistemin bileşenlerine ayrılıp her aşamada hangi eylemin yapılacağının sistematik bir döngü içinde ve her aşamadaki eylem ve aktörleri belirtir şekilde görselleştirilmesinde kullanılabilir?

Correct! Wrong!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi, nazım imar planlarının amaçları arasında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Devrimi'nin kentlere olan etkilerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir