Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi engellenmesi mümkün olan bir afet tehlikesidir?

Correct! Wrong!

Soru 2- Mithat Bey yeni yaptıracağı evi için binanın oturacağı zeminin durumunu öğrenmek istemektedir. Mithat Bey'in bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?

Correct! Wrong!

Soru 3- Normal düzeni bozan ve toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 4- Bir bölgede yer alan yüzey kırığı (fay) hareketlendikten ve enerji açığa çıktıktan sonra aynı fay üzerinde yeniden enerji birikmeye başlamasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde zarar azaltma çalışmalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 6- Afet yönetiminde müdahale aşamasından sonra hangi aşama gelir?

Correct! Wrong!

Soru 7- Erzincan Belediyesi tarafından kentin deprem, sel ve heyelan tehlikeleri ile ilgili makro ölçekli tehlike haritaları hazırlanmıştır. Bu durum aşağıdaki zarar azaltma araçlarından hangisinin kapsamına girer?

Correct! Wrong!

Soru 8- I. Sivil toplum kuruluşları II. Medya III. Akademik kuruluşlar IV. Aileler Yukarıdakilerden hangileri afet hazırlık çalışmalarındaki paydaşlar arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 9- ________ Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumlan, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsamakta ve operasyon risklerini en aza indirecek bir sistem olarak kabul edilmektedir. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 10- Afet konusunda çalışacak görevliler arasında dil birliğini sağlamak için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmıştır?

Correct! Wrong!

Soru 11- Doğa kaynaklı afetlerin zararlarını azaltmak adına Birleşmiş Milletler kararıyla belirlenen on yıllık dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 12- I. Fiziksel çevre bileşeni II. Sosyokültürel çevre bileşeni III. Yönetsel ve hukuksal bileşenler Yukarıdakilerden hangileri afet risk analizi bileşenleri arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlık çalışmalarının temel hedeflerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 14- Toplum tabanlı afet hazırlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Soru 15- Zarar azaltma aşaması afet meydana geldikten sonra tespit edilen toplumun zayıf ve dirençsiz noktalarının onarılması aşamasında başlar ve ________ kadar devam eder. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşaması faaliyetleri kapsamında yer almaz?

Correct! Wrong!

Soru 17- Kentsel yerleşimlerin fiziki alt yapısı oluşturulurken yer seçimi kriterleri ve yapılaşma standartlarının belirlendiği zarar azaltma aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 18- istanbulda meydana gelen deprem sonrası ağır hasar gören kanalizasyon şebekesi sebebiyle salgın hastalık tehlikesi başlamıştır. Bu durum afetin aşağıdaki etkilerinden hangisi kapsamında değerlendirilir?

Correct! Wrong!

Soru 19- Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesi ile başlayan Afet yönetimi dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 20- Afet'e neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir