Soru 1- Afet yönetiminde hazırlık aşamasından sonra aşağıdaki aşamalardan hangisi gelir?

Correct! Wrong!

Soru 2- Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumlan, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayan ve operasyon risklerini en aza indirecek bir sistem olarak kabul edilen plan aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 3 -__________ başta fiziksel, ekomomik ve sosyal kayıplar olmak üzere farklı sektörlerde ve alanlarda kayıplara yol açan, insanoğlunun günlük yaşamına ve çevresine zarar veren, sosyal hayatı kesintiye uğratan ve ani olarak gelişen olaylardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 4- I. Müzelerde sergilenen ve saklanan eserlerin sabitlenerek korunması II. Ev ve işyerlerinde bulunan dolapların duvara ve birbirine kenetlenmesi III. Binaların yasalara uygun bir şekilde tasarlanarak inşa edilmesi IV. Köprü ve üst geçitlerin sağlamlaştırılması V. Asma tavan, avize ve lambaların güçlü bir şekilde ilgili yerlere sabitlenmesi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yapısal olmayan zarar azaltma önlemleri arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 5- Afete müdahalenin yalnızca idari, teknik ve lojistik çalışmalardan ibaret olmadığını ve afete müdahale çalışmalarının insani değer ve davranışlarla bütünleştirilmesi gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanılmasının sağladığı faydalardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 7- K. Afetten etkilenen nüfusun temel ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanmaya başlandığı süreli destek faaliyetleri L. Olay seviyesine göre ve önceden belirlenen görevlendirmelere uygun olarak bölgeye hareket etme M. Afetten etkilenen nüfusun ve operasyonun acil olan ihtiyaçlarını belirleme ve karşılama faaliyetleri 1. Müdahaleye Hazırlık 2. Acil Müdahale 3. Ön iyileştirme Bu tabloya göre afete müdahale süreçleri ve gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi'nde tanımlanmış olan stratejik önceliklerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 9- ________ aşamasında afetten etkilenen yerleşimde ilk 72 saat içerisinde etki, ihtiyaç ve kaynaklar saptanmaya çalışılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi hazırlık stratejisi unsurlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde iyileştirme çalışmalarını zorlaştıran unsurlardan biri değildir

Correct! Wrong!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi Aile içindeki afete hazırlık planlama adımlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 13- Uluslararası insani yardım sisteminin iyileştirilmesi ve afete müdahalede sektörlere dayalı faaliyet kümelerinden oluşan Küme Sisteminin Birleşmiş Milletler tarafından kurulmasında aşağıdaki afetlerden hangisinden sonra yaşanan uluslararası yardım kargaşası etkili olmuştur?

Correct! Wrong!

Soru 14- I. Jeoloji ve jeofizik mühendisleri II. Psikolog ve sosyologlar III. Harita ve inşaat mühendisleri IV. Mimarlar ve şehir/ bölge plancıları Yukarıdakilerden hangisi/hangileri afet sonrası yer seçimi çalışmaları ve yer seçimi raporunun hazırlanması sürecinde yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 15- Türkiye Afet Müdahale Plam’na göre müdahalenin organizasyonunda aşağıdakilerden hangisi temel birim olarak planı uygulamaya koymakla yükümlüdür?

Correct! Wrong!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi afete müdahale ve insani yardımda asgari standartlar konusunda uluslararası kabul gören Sphere Projesi’nin afetten etkilenen insanlara yaklaşımda temel hareket noktalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 17- I. Kaynakların ağırlıklı olarak acil müdahale ve ön iyileştirme gibi geçici seçeneklere harcanması II. Afetten etkilenen nüfus için geçici barınma amaçlı yer değiştirmenin asgari düzeyde tutulması III. Geçici barınma süresinin baştan planlanmaması ve kalıcı yerleşime geçişle bütünleştirilmemesi IV. Afetten etkilenen nüfusun geçim kaynaklarını iyileştiren bir barınma düzeninin desteklenmesi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri afete müdahale sürecinde yapılan eksik ya da hatalı değerlendirme ve uygulamaların kalıcı iyileştirmeyi geciktirmesine örnek gösterilebilir?

Correct! Wrong!

Soru 18- Kalıcı yerleşimlerin tamamlanarak hak sahibi afetzedelere teslim edilmesi ve normal yaşama geçiş için yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 19- Valiler il düzeyinde afete müdahaleyi yönetmek üzere aşağıdaki birimlerden hangisini harekete geçirmek ile yükümlüdür?

Correct! Wrong!

Soru 20- K. Eski konut tiplerinin analiz edilmemiş olması L. Hak sahiplerini belirleme sorunu ve bundan kaynaklanan gecikmeler M. Yer seçimi ve yerleşim kararlarının bilimsel yaklaşım ürünü olmaması 1. Yönetsel ve Yasal Sorunlar 2. Yer Seçimi ve Yerleşim Sorunları 3. Birimlerin Tasarım ve Fiziksel Sorunları Yukarıdakilere göre afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınma ile ilgili yaşanan sorunlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir