2018-2019 – Sosyolojiye Giriş – Final Sınavı

1. Toplumsal değişme toplumsal evrimle gerçekleşir, toplumlar mekanik dayanışmaya dayalı toplumlardan organik dayanışmaya doğru toplumlara doğru evrilirler ve evrimin temelinde işbölümü olgusu yer alır. Yukarıdaki görüşün sahibi olan düşünür kimdir?

Doğru! Yanlış!

2. Siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların oluşmasında ve işlemesinde rol oynayan davranışların bilimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Toplumsal normlar tarafından sürekli olarak tekrarlanan, onaylanan, sürdürülen, toplumun yerleşik görünümlerini yansıtan ve toplumsal olarak örgütlenmiş olan toplumsal davranış kalıplarına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. En genel tanımı ile sosyal ve fiziksel dünyanın gözlem ve deneyle test edilerek inceleneceğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Egemen kültürel değerlere topyekûn bir şekilde karşı gelen grupların yaşam biçimlerine işaret etmek üzere kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Kültürel Sermaye kavramını ilk kez kullanan ve bireyler ne kadar çok kültürel sermayeye sahipse, eğitim ve mesleki sistemde o oranda başarılı olacaklardır görüşünde olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Frankfurt Okulu kuramcılarından hangisi diğerlerinden farklı olarak teknolojik yeniliklerin ve popüler sanatın potansiyeli konusunda iyimser bir bakış açısına sahiptir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangileri yüksek kültüre örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

9. Tahakkümün en temel ve evrensel biçiminin erkeklerin kadınlar üzerindeki tahakkümü olduğunu, toplumun ataerkil ve erkek egemen bir toplum olduğunu ve ailenin erkek otoritesini süreklileştiren önemli bir kurum olduğunu ileri süren feministler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. İşlevselcilerin iddia ettiği gibi geniş aile endüstrileşmeyle birlikte çekirdek aileye dönüşmemiş, aksine çekirdek aile endüstri toplumundaki yeni yaşam koşullarına uyum sağlayabilmek için geniş aile haline gelmeye başlamıştır. Yukarıdaki görüşün sahibi olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi aile içi şiddetin meydana gelme biçimlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. “Sezar’ın hakkı Sezar’a benimki de bana” sözünü söylediği iddia edilen İsa peygamberin aşağıdaki hangi kurumlar arasındaki ayrıma işaret ettiği savunulur?

Doğru! Yanlış!

14. Din ve toplum ilişkisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Din ile siyaset arasında kesin bir ayrım yapan ve toplumda dinin sınırlı rol oynadığını savunan doktrine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi VVeber’in “Dünya Dinlerinin Sosyal Psikolojisi” adlı eserinde ortaya koyduğu rasyonel teodise türlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Sapma hastalığı ya da anormalliğin bedenden çok zihinde temellendiğini kabul eden ve suçu açıklarken kişilik tiplerine yoğunlaşan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Okulu bir sosyal sistem olarak ele alan ve okuldaki süreçlerin niteliğini toplumsal gereksinimlerin belirlediğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Nefret suçu, heyecan arayışı, intikam, küçük düşürme ve hiddet aşağıdaki suç türlerinden hangisine girmektedir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Gurvitch’in yaptığı sınıflama doğrultusunda hukuk sosyolojisinin ana bölümlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Sosyolojiye Giriş - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…