2018-2019 – Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar – Üç Ders Sınavı

1. Kadınların ev içinde harcadıkları ve karşılığında herhangi bir ücret almadıkları için çalışma sayılmayan emek, ________ şeklinde kavramsallaştırılmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

2. Amerikalı antropolog ________ her kültürün kendine özgü olduğunu savunur ve “kültürel gözlük” benzetmesiyle parçası olduğumuz toplumsal yaşamın anlamını yorumlamamızı önerir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

3. Din sosyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Gramsci tarafından formüle edilen ve bir toplumda hakim sınıf ya da yönetici sınıfın iktidarını doğal ve meşru göstermesi durumuna karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. __________ kavramı, kadınlarla erkeklerin eşit hak ve sorumluluklara sahip olması anlamına gelir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

6. Dahrendorf’un gelecekte iş gücünün “üçte ikisi” iş bulurken, “üçte biri” çalışma hayatının dışında kalacaktır şeklinde ifade ettiği kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Tarihteki en erken sosyolojik metinler arasında yer alan Mukaddime adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangileri Fordizm'in krize girmesine neden olan gelişmelerden değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Georg Simmel’in, geometrik nesnelerin biçimlerinin kendilerine has içeriklerinden bağımsız olarak incelenebilmesi gibi toplumun da aynı şekilde incelenebileceği fikri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanmaktadır?

Doğru! Yanlış!

10. Bir toplumdaki insanların olaylara ortak bakış açıları, ortak düşünsel ve duygusal tepkileri, onları birbirine bağlayan, çoğu kez ahlâkî değer yargıları şeklinde ifade edilen, işlevselciliğin en önemli isimlerinden biri olan Emile Durkheim’a ait kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Bir eylemin ya da durumun normal, akla ya da geleneklere uygun ve eylemi yapanın iradesinden bağımsız bir dayanağı olduğu anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Max Weber’in toplum teorisinde, yerleşik kültürel örüntülere saygıyla meşrulaştırılan güç şeklinde tanımlanan egemenlik ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Sivil toplum kuruluşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Ekonomik kaynaklara aynı uzaklıkta veya yakınlıkta olan, üyelerinin siyasi güç ve iktidara erişebilirliği, toplumsal yaşam tarzları ve tercihlerinin birbirine benzediği, büyük bir topluluk kesiti ________ şeklinde ifade edilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

15. Manuel Castells, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin, bireylerin sosyalleşme sürecinin her aşamasında önemli hâle geldiği, bireylerin, kurumların ve toplumların yatay bir örgütlenmeyle birbirlerine bağlı oldukları toplum yapısını ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisini geliştirmiştir?

Doğru! Yanlış!

16. __________ kavramı, hanelerin veya bireylerin asgari geçim standardının altına düşmesini ve hesaplanmış yoksulluk sınırının altına düşenleri tanımlamada kullanılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

17. Küreselleşmenin ekonomik ve politik iktidar sahiplerinin çıkarlarını korurken diğer toplum kesimleri ve çevre üzerinde yıkıcı etkisinin bulunduğunu ileri süren ulus-aşırı hareketlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

18. Alt gelir gruplarına ait kimselerin daha üst konumda olanın çok fazla göz önünde olan yaşam biçimlerinden etkilenmesini ve karşılaştırıldığında kendini mahrum hissetmesini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi demokratik rejimlerin olmazsa olmazlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

20. Bir okuyucu, gazetede okuduğu bir haber metninin bir bölümüne ikna olurken bir bölümüne de olmuyorsa, Stuart Hall’e göre söz konusu metni hangi biçimde okumuştur?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…