2017-2018 – Ortaçağ Felsefesi II – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi Razi'nin eserlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Aristo mantığı ve felsefesi İslam dünyasında hangi halife döneminde tanınmaya başlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

3. İslam felsefesi terminolojisine göre bir şeyin zihindeki tümel kavramına genellikle ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Vahiyin insan için mümkün, gerekli ve güvenilir bir bilgi kaynağı olduğu fikrini savunarak epistemolojik zeminde temellendiren ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Tanrı’nın evrenin varlığa gelmesini amaçlamayacak kadar yetkin bir varlık olması aşağıdakilerden hangisini sonuç verir?

Doğru! Yanlış!

6. Boşlukta uçan adam benzetmesiyle aklın kendisini bilmesi yahut varlığının bilincinde olması gerçeğini felsefe tarihinde ilk kez ispatlamaya çalışan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. İbn-i Sina’ya göre gerçek anlamda bir felsefeden, yani hikmetten söz edilebilmesi için bu disiplinin aşağıdakilerden hangisini kapsaması bir gerekliliktir?

Doğru! Yanlış!

8. İbn-i Sina’ya göre yalnızca organlar aracılığıyla ve bedende gerçekleştiği için nesnelerin suretlerini maddi niteliklerinden bütünüyle soyutlamaktan aciz olan yetimiz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. İbn Sina’ya göre madde ve sureti bir araya getiren birleşim sonucunda ortaya çıkan birliğe/bütünlüğe ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Gazzâlî’nin “nur üstüne nur” diye nitelendirdiği ve ilk ve gerçek nurdan geldiğini söylediği bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Gazzali Mişkat’ül Envar isimli eserinde bilgi türlerini aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle anmaktadır?

Doğru! Yanlış!

12. Gazzali’ye göre bir insanın aynı anda iki yerde bulunamayacağı bilgisi aşağıdakilerden hangisiyle edinilir?

Doğru! Yanlış!

13. Birden ancak bir çıkar” görüşünü savunan bir düşünür aşağıdaki görüşlerden hangisine yakındır?

Doğru! Yanlış!

14. İbn-i Rüşd’ün varlık öğretisinde her türlü değişimi, çokluk ve etkiyi kabul eden, özüne ilişkin yegâne niteliği kuvve yahut imkân hali olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi neliğin bilgisinin ortaya çıkması için bir ön şarttır?

Doğru! Yanlış!

16. İbn Rüşd’e göre her bir özün dış dünyada fiilen var olup belirlenmesini sağlayan özsel ortak nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Ebheri’nin öğrencisi tarafından kaleme alınan felsefenin, kelâm ve tasavvufla fazlasıyla iç içe geçtiği bir dönemde, felsefenin ayrı bir disiplin olduğunu ısrarla vurgulayan Hikmetü'l-ayn adlı eser hangi düşünüre aittir?

Doğru! Yanlış!

18. Muhyiddin İbn Arabi’nin tasavvuf, kelam ve felsefe disiplinlerini tek bir potada eriterek oluşturduğu vahdet-i vücut görüşüne dayanan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. el-Mebâhisü'l-meşrıkiyye adlı eserinde felsefe problemlerini kelâmcı tavrıyla, el-Muhassal'da ise kelâmın meselelerini filozof tavrıyla irdeleyerek kelâm ve felsefeyi harmanlayan düşünür kimdir?

Doğru! Yanlış!

20. Taşköprülüzâde’nin ilimler sınıflamasında aşağıdaki levhalardan hangisi diğerlerinden farklı bir yerde durur?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Ortaçağ Felsefesi II - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…