2017-2018 – Epistemoloji – Vize Sınavı

1. Düşünmek, inanmak, istemek, arzulamak nasıl insana özgü zihinsel durumlarsa, bilmek de insanların gerçekleştirdiği zihinsel bir işlevdir. Yukarıdaki açıklama, bilginin hangi özelliğinin sorgulanmasına sebep olur?

Doğru! Yanlış!

2. 'Enformasyon' kavramı ile ilgili doğru ve en kapsamlı açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Ünlü Alman felsefeci Hegel, biz insanların 'akla sahip' canlılar iken, kavramaya çalıştığımız varlık alanının 'akılcılıktan' nasibini almamış olmasının bütünüyle saçma olduğunu düşünmüş ve bilen-bilinen ayrımının kesin hatlarla yapılmasına karşı çıkmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Hegel’in açıklamasını destekler niteliktedir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin normatif ağırlığı vardır?

Doğru! Yanlış!

5. __________, eserini okumakta olduğumuz büyük bir düşünürün söylediklerinin tahminen önemli bazı noktalar içerdiği ve yazarın önemli bir fikri aktarma çabasında olduğu konusunda bir tavır geliştirip ona bir 'şans vermek' demektir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi epistemolojinin amaçlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

7. Ahmet üniversitede felsefe okumak isteğini ailesi ile paylaştığında, ailesi ona felsefe okumanın ve felsefi bilginin bir işe yaramayacağını, bu bilgilerin pratik yaşama uygun olmadığını söyler. Ahmet ailesine bu defa aşağıdaki açıklamalarda bulunur. Buna göre, Ahmet’in cevapları felsefi bilginin hangi değerini gösterir?

Doğru! Yanlış!

8. Sofistlere göre kesin ve güvenilir bilgi mümkün değildir. Bilginin olanaklılığı üzerine akıl yürüten sofistlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

9. 'Şüphecilik' epistemolojik bir görüş olsa da, onun genel felsefi sonuç ve uygulamaları bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu sonuç veya uygulamalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Platon, bizim gündelik kullanımımızdan oldukça farklı bir şekilde, '__________' sözcüğünü ideaların bilgisi olarak ayrı bir statüde tutmuş ve normal algısal yollardan edinilen bilgi için '__________' deyimini kullanmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Descartes’ın kullandığı yöntemsel şüphenin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Descartes’ın sorgulamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi felsefe tarihinde metafizik alanının ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

Doğru! Yanlış!

14. Bilim ve teknolojinin gerçekleştirdiği başarıların günümüz insanlarının ilkel dönem insanlarından farklı olarak üzerinde uyandırdığı duygular aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

15. Descartes’a göre insan zihninin dünyaya veya gerçekliğe ilişkin edindiği algılar esas itibarıyla güvenilir bilgi parçaları olmak durumundadır. Böylece nesnelerin varlığı konusunda ortaya çıkan şüpheci görüşe bir yanıt verilmiş olur. Buna göre, Descartes’in usçu bir filozof olduğu düşünüldüğünde; algılara güvenin kaynağını Descartes aşağıdaki argümanlardan hangisi ile açıklar?

Doğru! Yanlış!

16. Bebek yeni doğduğunda uzak - yakın, kısa -uzun, derin - sığ gibi algıları henüz gelişmemiştir, ilk 3 ayda bebekler, şekilleri algılamaya başlar. Emeklemeye başladıklarında derinlik algıları gelişir. Böylece çevredeki varlıklara ilgisi artmıştır. Yoklama, dokunma, tanıma ve anlama isteği çok yükselir. Bu yaşlarda kavram gelişimi hızlanır. Yavaş yavaş bir çok şeyi anlamlandırarak düşünme sürecine girer. Yukarıdaki açıklama, aşağıdaki epistemolojik görüşlerden hangisini destekler?

Doğru! Yanlış!

17. 'Deneyimcilik' ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

18. İdea'cılık var olanların temelde düşünsel veya zihinsel olduğunu savlayan metafizik bir görüştür. Deneyimcilik ise epistemolojik bir görüş veya akımdır. Berkeley hem bir deneyimci olup hem de açıkça ideacılığı savunmaktadır. Buna göre Berkeley’in aşağıdaki düşüncelerinden hangisi bu açıklamayı destekler?

Doğru! Yanlış!

19. Güvenilir veya kesin bilginin temelinde insan aklının yattığı veya gerçekliğin kavranmasının ancak akıl yoluyla olabileceği tezini ileri süren akıma__________. denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Kant'a göre 'sentetik a priori' önermelere örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Epistemoloji - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…