2016-2017 – Toplumsal Değişme Kuramları – Vize Sınavı

1. Toplumun yapısını oluşturan toplumsal ilişkiler ağının, toplumsal kurumların, birey ve grupların davranışlarının, toplumsal norm ve değerlerin tarihsel olarak farklılaşma ve dönüşüm sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi modernitenin askeri güç unsurunu ifade eder?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Paul Sweezy'e göre, feodal toplumdan kapitalist topluma değişimi sağlayan unsurlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

4. 18. yüzyılda toplumsal yaşamda egemen olan geleneğin ve dinsel sistemlerin otoritesine karşı ortaya çıkan yeni düşünce sistemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

5. Feurbach’a göre, yabancılaşmanın temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. "İdeal tip" kavramsallaştırmasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Modernite çözümlemesinde ulus devlet üzerinde odaklanan ve ulus devleti modern öncesi toplumların özelliklerinden radikal biçimde farklı olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi K. Marx'a göre, toplumsal değişimin temelini oluşturan üretim biçimlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. K. Marx'in, emeğin ürünlerinin pazarda alınıp satılan meta biçimine dönüştüğü sistem için yaptığı kavramsallaştırma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi endüstrileşmenin temel özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Parsons'ı değerlerin yaratılmasına değil, aktarılmasına vurgu yaptığı için eleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Modernleşme sürecinde psikolojik düzeyde üstünlük sağlama ihtiyacının ekonomik alanda "ortak iyilik" haline dönüştüğünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. "Bağımlı gelişme" kavramı ile hem bağımlılığın hem de gelişmenin aynı anda var olabileceğini, bağımlılık ve gelişmenin birbirini dışlamaması gerektiğini iddia eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Yapısal iletkenliğin yeterli olmadığını, değişim için zorlayıcı bir dürtü olması gerektiğini ifade eden toplumsal değişme öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Sosyal nesnelerin genel prensiplere göre mi yoksa aktörle olan ilişkisine göre mi değerlendirilmesi gerektiğini tartışan eylem kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Wallerstein'a göre Afrika, Ortadoğu ve Güney Asya'nın koloni olmaktan kurtulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Gelişmiş kapitalist ülkelerin, sömürge ülkeler üzerindeki politik hakimiyetini açıklamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. I. Wallerstein'a göre, kapitalist dünya ekonomisi merkez, çevre ve yarı çevre olarak üç gruba ayrılır ve bunlar arasında bir işbölümü vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu işbölümünün özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Rostow'un olgunluk dönemi olarak adlandırdığı aşamanın özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Azgelişmişliği anlamak için 'toplumsal formasyon' kavramını kullanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Toplumsal Değişme Kuramları - Vize Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…