logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI ve ETİK - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; KANUN  ve MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Aşağıdakilerden hangisi, herhangi bir konuda tutulacak yol için üst merciler tarafından alt mercilere verilen buyruktur? 
Doğru Cevap: "C" Yönerge
Soru Açıklaması
2.
 Aşağıdakilerden hangisi anayasa çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Zorlayıcı Anayasa
Soru Açıklaması
3.
Türkiye’de “Sıhhıye ve Muâvenet-i İçtimâiye Vekâleti” adıyla ilk Sağlık Bakanlığı kaç yılında kurulmuştur? 
Doğru Cevap: "B" 1920
Soru Açıklaması
4.
1930 yılında yürürlüğe giren aşağıdaki kanunlardan hangisiyle Türkiye’de veteriner hekimlerin sağlık hizmetlerinde doğrudan görevlendirilmesi, il ve ilçelerde kurulacak Hıfzısıhha Meclislerinde veteriner hekimlerin de yer alması hükme bağlanmıştır? 
Doğru Cevap: "A" Umûmi Hıfzıssıhha Kanunu
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinin hayvan hastanesinde çalıştırılması zorunlu değildir? 
Doğru Cevap: "D" Psikolojik danışman
Soru Açıklaması
6.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununa göre ırkına, tipine ve verimine has özellikleri gösteren vasıflı ve belgeli hayvana ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Damızlık
Soru Açıklaması
7.
 Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik, hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? 
Doğru Cevap: "A" 2002
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi veteriner halk sağlığı biriminin biyomedikal hizmet alanlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Biyolojik maddeleri üretmek ve kontrol etmek
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi gıda tüketiminden kaynaklanan hastalıklarda meydana gelen artışın sebeplerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Yeterli sanitasyon koşulları
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Kodeks Alimentarius tarafından “sağlıklı ve kusursuz gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların; üretim, işleme, muhafaza ve dağıtımları sırasında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınması” şeklinde tanımlanır? 

 
Doğru Cevap: "E" Gıda güvenliği
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI ve ETİK - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi hayvanların evcilleştirilmesinin nedenlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Hayvan deneyleri
Soru Açıklaması
12.
Acil sağlık hizmetlerine, acil tıbbi yardım ve bakımla sınırlı kalmak koşuluyla hastaya müdahale edebilen ve bu konuda gereken işleri yapabilen yardımcı sağlık personeline ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Paramedik
Soru Açıklaması
13.
Bir hayvanda, diğer hayvanların ya da insanların yaşamına zarar verebilecek bir hastalığın ortaya çıkması durumunda, hukuksal çerçeve içerisinde ve insancıl yöntemlerle hasta hayvanın yaşamının sonlandırılmasına ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "E" İtlaf
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ödev etiğinin kurucusudur? 
Doğru Cevap: "D" Kant
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dürüstlük, adalet, saygı, sevgi, güven gibi övülen kişisel niteliklerin genel adıdır? 
Doğru Cevap: "D" Erdem
Soru Açıklaması
16.
Akıllı ve sorumlu bir varlık olarak insanın yerine getirmek zorunda olduğu ödevleri konu edinen, Kant’ın ahlak öğretisinin temelini teşkil eden etik anlayışına ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "B" Deontolojik etik
Soru Açıklaması
17.
Bireyin özgür ve bağımsız olarak kendi başına düşünebilme, kendi hakkında karar verebilme ve bu karara dayanan bir eylemde bulunabilme yeterlik ve yetkinliğinden doğan temel etik ilke aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Özerkliğe saygı
Soru Açıklaması
18.
Ağır hasta bir hayvanın başında toplanan birden fazla veteriner hekimin verdikleri gerekçeli karara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Konsültasyon
Soru Açıklaması
19.
 6343 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereği, sınırları içinde en az 30 veteriner hekim bulunan veya komşu iller birleştirilmek suretiyle 30 veteriner hekim bulunan bölgelerde Merkez Konseyi kararı ile kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Veteriner Hekimler Odası
Soru Açıklaması
20.
Hem biyoloji hem de tıpla ilgili alanların ortak adı nedir? 
Doğru Cevap: "A" Biyomedikal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - 2. SINIF - (2013 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS