logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI ve ETİK - (2014 - GÜZ ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; KANUN  ve MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

 

Aşağıdakilerden hangisi, gerçekte kişilik sahibi olmayıp varsayımsal olarak kişilik sahibi olduğu kabul edilen kişi veya mal topluluklarıdır? 
Doğru Cevap: "A" Tüzel kişi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarmakla yetkilidir? 
Doğru Cevap: "A" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
3.
1982 Anayasası’na göre yasama konusunda yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" TBMM
Soru Açıklaması
4.
 Sosyal düzen kurallarının ihlali durumunda, ihlalin hukukî sonucu olarak kuralları çiğneyen kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 
Doğru Cevap: "E" Yaptırım
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal düzen kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Fizik kuralları
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde en üst sırada yer alır? 
Doğru Cevap: "E" Anayasa
Soru Açıklaması
7.
Yetkili bir mercii tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne birden ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Mevzuat
Soru Açıklaması
8.
 Aşağıdakilerden hangisi yardımcı sağlık personeli eğitimini düzenleyen mevzuat kapsamında yer almaz? 
Doğru Cevap: "D" Yüksek Ziraat Enstitüsü Talimatnamesi
Soru Açıklaması
9.
Türkiye’de veteriner hekimliği hizmetlerinde görev alacak yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesi amacıyla açılan ilk okul aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Tatbikât-ı Baytâriye Mektebi
Soru Açıklaması
10.
Türkiye’de, içinde veteriner hekimliği ile ilgili ilk örgüt yapısının yer aldığı Tarım Bakanlığı hangi yıl kurulmuştur? 
Doğru Cevap: "B" 1937
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - 2. SINIF
VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI ve ETİK - (2014 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi, Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır? 
Doğru Cevap: "C" Hayvanları Koruma Kanunu
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanından sonra Hayvan Sağlık Memurları Okullarının kurulduğu illerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Burdur
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi veteriner yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren eğitim kurumlarından biridir? 
Doğru Cevap: "E" Küçük Sıhhiye-i Hayvaniye Memur Mektebi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, kamu veteriner hekimliği hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu bakanlıklardan biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "B" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinin hayvan hastanelerinde çalışma zorunluluğu yoktur? 
Doğru Cevap: "A" Veteriner fakültesi öğretim üyesi
Soru Açıklaması
16.
Klinik veteriner hekimliği uygulamalarını hukukî dayanağa kavuşturan 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, hangi yıl yürürlüğe konmuştur? 

 
Doğru Cevap: "C" 1954
Soru Açıklaması
17.
Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, meslek yüksekokullarının sağlık programları bölümünde yer alan “Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı” programından mezun olanlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Sağlık teknikeri
Soru Açıklaması
18.
Muayenehanelerde veya polikliniklerde, yardımcı sağlık personeli adı altında görev yapacak olan personelin, kendi yetkileri ile sınırlı işleri veteriner hekimin sorumluluğunda yürütebileceğini belirten yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği
Soru Açıklaması
19.
İlgili yönetmelik uyarınca veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikeri tarafından açılmış bağımsız iş yerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Hayvan Sağlığı Kabini
Soru Açıklaması
20.
6343 sayılı kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip veteriner hekime ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Serbest veteriner hekim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TIBBİ BELGELEME - 1. SINIF - (2017 - GÜZ / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS