logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 2. SINIF
TÜRK VERGİ SİSTEMİ - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.comGelir Vergisi Kanunu’na göre, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara, hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ücret
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki kazanç ve iratlardan hangisinde gelirin elde edilmesi tahakkuk ilkesine bağlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Zirai kazanç
Soru Açıklaması
3.
 Dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsus olan beyannameye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Münferit beyanname
Soru Açıklaması
4.
 İşletme hesabı esasına göre ticari kazancın tespit edildiği bir işletmenin, dönem başı mal mevcudu değeri 40.000 TL; dönem sonu mal mevcudu değeri 25.000 TL; dönem içinde satın alınan malların değeri 25.000 TL ve dönem içi satış gelirleri ise 60.000 TL’dir. Bu durumda işletmenin safi kârı kaç TL’dir? 
Doğru Cevap: "A" 20.000
Soru Açıklaması
5.
 Öz sermayesi 200.000 TL olan X A.Ş, kurum ortaklarından 750.000 TL borç almış ve piyasa faiz oranı üzerinden % 20 oranında faiz ödemiştir. Kurumun indirebileceği faiz ödemesi kaç TL’dir? 
Doğru Cevap: "B" 120.000
Soru Açıklaması
6.
Katma değer vergisi beyannamesinin ne zamana kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" Vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar
Soru Açıklaması
7.
Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı yüzde kaçtır? 
Doğru Cevap: "E" 20
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi matrahına dahil edilmez? 
Doğru Cevap: "C" Hesaplanan katma değer vergisi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi katma değer vergisine tabi değildir?
Doğru Cevap: "E" Emekli olan bir kişinin, evini özel kişiye kiraya vermesi
Soru Açıklaması
10.
Kurumlar vergisinde mükellefiyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Kanuni merkezi Türkiye’de bulunan kurumlar tam mükelleftir.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 2. SINIF
TÜRK VERGİ SİSTEMİ - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
 Aşağıdakilerden hangisi Türk vergi sistemindeki genel tüketim vergisi niteliğindeki harcama vergilerinden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Katma değer vergisi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinden muaf tutulan kurumlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Soru Açıklaması
13.
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan bir işyeri için uygulanacak bina vergisi oranı binde kaçtır? 
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
14.
 Aşağıdakilerden hangisi Harçlar Kanunu’nda yer alan tapu harçlarına ilişkin istisnalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Her türlü vakıf ve derneklerin işlemleri
Soru Açıklaması
15.
I. Veraset ve intikal vergisi 

II. Motorlu taşıtlar vergisi 

III. Emlak vergisi 

 

 

Yukarıdaki vergilerden hangileri servetin intikali nedeniyle alınmaktadır? 
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
16.
Gümrük vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Gümrük vergisinin konusunu, yurt dışına ihraç edilen eşyalar oluşturur.
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisine tabi IV sayılı listede yer alan ürünlerden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Buzdolabı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisinin kabul edilmesiyle birlikte Türk vergi mevzuatından kaldırılmış vergilerden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Akaryakıt tüketim vergisi
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisine tabi değildir? 
Doğru Cevap: "C" %90 engelli olanlar adına trafik siciline kaydı yaptırılmış otomobil
Soru Açıklaması
20.
Ölümün Türkiye’de vuku bulduğu ve mükellefin Türkiye’de bulunduğu durumlarda, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ölüm tarihinden itibaren en geç kaç ay içinde verilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK DİLİ - (I) - 2. SINIF – ORTAK DERS - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS