logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 2. SINIF
TİCARET HUKUKU - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütüne ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Endüstriyel tasarım
Soru Açıklaması
2.
Ticaret sicili hangi bakanlığın denetim ve gözetimindedir? 
Doğru Cevap: "E" Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Soru Açıklaması
3.
Esnaf (E) ve tacir (T) arasında akdedilen cari hesap sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Cari hesap sözleşmesi Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş olduğundan taraflar arasındaki iş ticari iş niteliğindedir.
Soru Açıklaması
4.
 Kollektif ortaklık sözleşmesinin akdedilmesinden itibaren şirketin tüzel kişilik kazanmasına kadar geçecek olan süre içerisinde, kurucular arasındaki ilişkiye aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır? 
Doğru Cevap: "B" Adi ortaklık
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanununda öngörülen ve kurul olarak kullanılan yetki ve görevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Yönetim kurulunun toplantıya çağrılması için başkandan talepte bulunma
Soru Açıklaması
6.
Anonim ortaklığın önemi, yarar ve sakıncaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" En yaygın ortaklık tipidir.
Soru Açıklaması
7.
Kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Kuruluş sırasında şirketin anasözleşmesinde gösterilerek ticaret siciline tescil edilen ve daha sonra değiştirilebilmesi (artırılması veya azaltılması), anasözleşme değişikliği gerektiren bir tek rakamdır.
Soru Açıklaması
8.
 Anonim ortaklıklarda kuruluş işlemlerindeki eksiklik ve aykırılıkların yaptırımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Türk Ticaret Kanununa göre, ortaklığın tüzel kişilik kazanmasından sonra, yokluk ya da butlan ileri sürülebilir.
Soru Açıklaması
9.
 Ortaklık kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan bir kişiyi, genel kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için yetkili temsilcileri olarak atamaları amacıyla pay sahiplerine öneriyorsa bu kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Organın temsilcisi
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdaki genel kurul kararlarından hangisi ağırlaştırılmış karar yeter sayıları gerektirmez? 
Doğru Cevap: "A" Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 2. SINIF
TİCARET HUKUKU - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Anonim ortaklık genel kurul toplantılarında gündeme bağlılık kuralı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Genel kurul toplantısı sırasında kullanılabilecek bazı azınlık hakları ve bireysel haklar için gündemde madde bulunması gerekir.
Soru Açıklaması
12.
 Anonim ortaklık genel kurullarına katılma ve oy kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Oy hakkına sahip olmayan pay sahipleri, genel kurula katılarak görüşlerini açıklayamazlar.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesinin şartlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Ortaklık devralacağı kendi paylarını ivazlı olarak devralamaz.
Soru Açıklaması
14.
 Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıklarda kar dağıtımı yapılması ve miktarı konusunda kanun ve ana sözleşmenin öngördüğü şartlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Kar payı nakden ödenmeli ve ana sözleşmede aksine hüküm yoksa sermayeye mahsuben yapılan ödemeler dikkate alınmaksızın ortaklara eşit olarak dağıtılmalıdır.
Soru Açıklaması
15.
Anonim ortaklıkta senetsiz payların devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Tarafların yazılı devir sözleşmesi yapmaları gerekmez.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıklarda sermaye borcuna aykırılığın yaptırımlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Oy hakkından yoksunluk
Soru Açıklaması
17.
 Kıymetli evrakta ortaya çıkan yer darlığını çözmek için kıymetli evraka eklenen düz kağıda ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Alonj
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakta bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin mutlak defilerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Senet verilmesine dair ayni sözleşmede hile, bulunması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi sebebe bağlı kıymetli evrak içinde yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Kambiyo senedi
Soru Açıklaması
20.
Nama yazılı pay senetlerinin devri için yapılması gereken işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" Ciro veya temlik / Zilyetliğin geçirilmesi / Pay defterine kayıt
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL VETERİNER PARAZİTOLOJİ - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2013 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS