logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 2. SINIF
TİCARET HUKUKU - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
 Faturaya itirazla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Faturayı alan kimse, aldığı tarihten itibaren 8 gün içerisinde bir itirazda bulunmaz ise, fatura içeriğini kabul etmiş sayılır.
Soru Açıklaması
2.
 Ticaret siciline tescili gerektiği halde tescil edilmemiş veya tescil ve ilanı gerektiği halde tescil edilip ilan edilmemiş hususlarda üçüncü kişilerin iyiniyetli olduklarının kabul edilmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Sicilin olumsuz etkisi
Soru Açıklaması
3.
Acentenin haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Acente, ancak olağan masraflarını isteyebilir.
Soru Açıklaması
4.
Limited şirkette ortak sıfatının kazanılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ortak sıfatı sadece devren iktisap suretiyle kazanılabilir.
Soru Açıklaması
5.
 Anonim şirketlerde tasfiye payının dağıtımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Anasözleşme veya genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, tasfiye payı dağıtımı para olarak yapılır.
Soru Açıklaması
6.
 Anonim şirketin anasözleşmede yazılı kayıtlı sermaye rakamının yükseltilmesi veya indirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

 
Doğru Cevap: "D" Genel kurulda bu yönde karar alınmalı ve anasözleşme değişikliği yapılmalıdır.
Soru Açıklaması
7.
 Anonim şirket ortaklarının sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Ortaklar, yalnızca ortaklığa karşı ve ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarınca sorumludur.
Soru Açıklaması
8.
 Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık yönetim kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "E" Ortaklık malvarlığının borca batık hale düşmesi durumunda ticaret sicili memuruna bildirimde bulunmak
Soru Açıklaması
9.
Çağrısız genel kurul toplantılarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Çağrısız genel kurulun geçerli olması için bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması ve aralarından birisinin toplantıya itiraz etmemesi gerekir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki hallerden hangisi genel kurul gündeminde yer almasa da genel kurulda görüşülmesi yasal olarak mümkündür? 
Doğru Cevap: "C" Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 2. SINIF
TİCARET HUKUKU - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Tek pay sahipli anonim şirketlerde tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerli olması için aşağıdaki şekil şartlarından hangisine uyulması gerekir? 
Doğru Cevap: "A" Yazılı şekil
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel kurulunun devredilmez yetkisine giren hususlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Şirketin temsili
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki hallerden hangisinde bir paya en çok on beş oy verileceğine ilişkin sınırlama uygulanmaz? 
Doğru Cevap: "B" Asliye ticaret mahkemesinin sınırlamadan muaf tutma kararı vermesi halinde
Soru Açıklaması
14.
Kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi hususlarda diğerlerine oranla paya tanınan üstün hakka ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" İmtiyazlı pay
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki hallerden hangisinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplanarak ilgili kararı onaması gerekir? 
Doğru Cevap: "A" İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte kayıtlı sermaye sistemine geçiş
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdakilerden hangisi payın aslen kazanılma hallerinden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Sermaye artırımı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki senetlerden hangisi nama yazılı olarak düzenlenemez? 
Doğru Cevap: "C" Banka bonoları
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi senede bakmakla görülebilen, anlaşılabilen defilere örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Vadenin gelmemiş olması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi kıymetli evrakın özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Kıymetli evrakta alacak hakkı senetsiz ileri sürülebilir ve ödenebilir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi kambiyo senetlerinin özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Kambiyo senetlerinde hak senetten önce doğar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - (I) - 2. SINIF – ORTAK DERS - (2016- GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS