Google Adsense Kodu

Sosyolojiye Giriş – Çalışma Testi (8)

Sosyolojiye Giriş – Çalışma Testi (8)

1. 1980’lerde etkinlik kazanan, klasik liberalizm anlayışının yeniden değerlendirilmesini ve yorumlanmasını içeren düşünce bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Evrimi basitten karmaşığa doğru gerçekleşen bir ilerleme süreci içinde yapısal olarak farklılaşan parçaların artan oranda karşılıklı bağımlı hale gelmesi olarak açıklayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Fransız Devrimi sonrasındaki endüstri toplumu aşamasında ortaya çıkan sorunları analiz etmeye yönelik pozitif bir bilimin gerekliliğini savunan, çalışmalarına bu yönde ağırlık veren ve “sanayi toplumu” kavramını ilk kullanan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Amacı cinsiyet ve iktidar ilişkilerinin toplumsal yaşamın içine nasıl işlediğini göstermek ve ataerkil toplumsal yapı içinde güçsüz durumda olan kadınları güçlendirmek olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Kadının kamusal dünyaya girişinin yasal ve geleneksel engellerle durdurulmakta olduğunun ve bunun da kadının ezilmişliğinin nedeni düşüncesinde olan ve toplumdaki kadının fiziksel ve entelektüel olarak kapasitesinin sınırlı olduğu düşüncesine karşı çıkarak toplumsal cinsiyet adaleti isteyen feminist yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Parsons’un kadınlar için aile içerisinde sunduğu rol modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Türk Medeni Yasası’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Bir toplumun ya da toplumsal grubun varlığını devam ettirebilmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu düşünülen düşünce ve ilkelere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Özel olarak Durkheim, eylem, inanç ve duygu biçimlerinin, yani kültürün failin seçiminden ya da toplumsal dünyayı yorumlamasından çok, toplumsal yapının örgütlenmesinden veya ihtiyaçlardan çıktığını öne sürdüğü alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Kültürün değişmez ve çok güçlü, içinde yer alan bireylerin de onun bir nevi esiri olduğu düşüncesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Düne kadar cep telefonu sahibi olmayan insanların, cep telefonu edindikten sonra toplum içindeyken çevrelerindeki insanları rahatsız edecek şekilde bağıra bağıra telefonla konuşmaları aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi ev hizmetinde çalışan kadın(lar)ın özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Gurvitch’in yaptığı sınıflama doğrultusunda hukuk sosyolojisinin ana bölümlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

14. Nefret suçu, heyecan arayışı, intikam, küçük düşürme ve hiddet aşağıdaki suç türlerinden hangisine girmektedir?

Doğru! Yanlış!

15. Din ve ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eden Max Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi modern kapitalizmin gereksinim duyduğu etik ilkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in “Dünya Dinlerinin Sosyal Psikolojisi” adlı eserinde ortaya koyduğu rasyonel teodise türlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Sapmanın temelinde toplumsal tepki olduğunu vurgulayarak sapmayı birincil ve ikincil sapma olarak iki gruba ayıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Okulu bir sosyal sistem olarak ele alan ve okuldaki süreçlerin niteliğini toplumsal gereksinimlerin belirlediğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Laisizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Türkiye’de laiklik ilkesi ne zaman Anayasa'ya girmiş ve ayrıntılı olarak tarif edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Sosyolojiye Giriş - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…