logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ile diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış ve teknoloji konularında ise yeni gelişmeler/ilerlemeler olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Enformasyon sistemlerinde; verilerin kontrol edilmesi, işlenmesi ve saklanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlayan donanım bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Merkezi işlem birimi
Soru Açıklaması
2.
Verilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Karar alma sürecinde yardımcı olmayan işlenmiş olgulardır.
Soru Açıklaması
3.
Hasta kayıtlarının tıbbi bakım veren birimlere göre düzenlendiği tıbbi kayıt yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "E" Kaynağa yönelik tıbbi kayıtlar
Soru Açıklaması
4.
Hasta bakım ve tedavi hizmetinin kalitesini yükseltmek amacıyla, tıbbi kayıtların içeriğine yönelik olarak yapılan analize ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "B" Niteliksel analiz
Soru Açıklaması
5.
Sağlık hizmetinin verilmesinin nedeni olan, araştırma sonucunda ulaşılan tanıya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Ana tanı
Soru Açıklaması
6.
Tanı ilişkili gruplar (DRG) olarak adlandırılan sınıflandırma ilk olarak hangi ülkede kullanılmaya başlamıştır? 
Doğru Cevap: "D" ABD’de
Soru Açıklaması
7.
I. INSERT 

II. CREATE 

III.UPDATE

IV.SELECT 

 

 

Yukarıdakilerden hangileri veri işleme dili komutudur? 
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
8.
A varlık kümesinin bir elemanı, B varlık kümesinin birden fazla elemanı ile ilişki kurabiliyor ve B varlık kümesinin bir elemanı, A varlık kümesinin birden fazla elemanı ile ilişki kurabiliyorsa, bu ilişki nasıl adlandırılır? 
Doğru Cevap: "E" Çoğa - Çok
Soru Açıklaması
9.
Hastanelerde büro ve idari birimlerde günlük iletişim ve bilgi işleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere, eldeki bilgilerin daha kolay ve maliyeti daha düşük olarak saklanması, bir yerden başka bir yere hızlı bir şekilde aktarılması ve çalışanlar arasında iletişimi kolaylaştırmak amacı ile tasarlanan hastane bilgi sistemi uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "C" Ofis otomasyonu
Soru Açıklaması
10.
Sağlık hizmetleri organizasyonları esas alındığında; kaynak tahsisi, gelir oluşturma, mal ve hizmetlerin bedellerinin ödenmesi ve operasyon maliyetlerinin izlenmesini destekleyen sisteme ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Muhasebe ve finansal bilgi sistemleri
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Hastanelerde tanı amaçlı görüntüleme sistemlerinden elde edilen görüntülerin, film ve kâğıt ortamında elde edilen görüntüler yerine, sayısal ortamda monitörlerden izlenmesi, bilgisayar belleklerinde saklanması ve gerektiğinde bunların tekrar çağrılarak monitörden izlenmesi işlemlerini yapan radyoloji bilgi sistemi uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "D" PACS
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemi edinimi için hazırlanacak teknik şartnamede dikkat edilecek noktalardan biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "C" Acil hasta sayısı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemlerindeki yazılım çeşitlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Strong yazılımı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemi kurulum sürecinin teknik fizibilite aşamasında yapılan değerlendirmelerden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Yazılım, donanım ve sistemin diğer bileşenlerinin sorunu çözmek için kullanılabileceği veya geliştirilebileceğinin değerlendirmesi
Soru Açıklaması
15.
 EKG ve ekokardiyografi gibi verilerin uzaktan toplanmasını ve daha sonra bir hizmet merkezine aktarılmasını içeren uygulama aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Tele-kardiyoloji
Soru Açıklaması
16.
Akıllı kart uygulaması için ilk pilot bölge olarak aşağıdaki illerden hangisi seçilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" Bolu
Soru Açıklaması
17.
Yükselen hasta beklentilerinin karşılanması, sağlık hizmetinin etkin, verimli ve daha hızlı sunulması, maliyetlerin aşağıya çekilmesi için internetin ve bilişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" E-sağlık
Soru Açıklaması
18.
 Elektronik sağlık kayıtlarının gelişmesiyle birlikte, dünyada en çok konuşulan ve tartışılan sağlık kayıtlarıyla ilgili konular aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte, tam ve doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Gizlilik, güvenlik ve mahremiyet
Soru Açıklaması
19.
 Hastanın tıbbi kararlara katılabilmesini sağlamak amacıyla, tıbbi bilgilerin doğru ve yeterli bir biçimde hastaya açıklanması işlemine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Aydınlatılmış onam
Soru Açıklaması
20.
Tıp uğraşının değişik yönlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan değer sorunlarının, çatışmalarının tartışıldığı, açıklığa kavuşturulduğu, çözüm yollarının bulunmaya çalışıldığı etkinliğe ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Tıbbi etik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  GENEL MUHASEBE - (II) - 1. SINIF - (2018 - BAHAR / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS