logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ADALET - 2. SINIF
MEDENİ USUL HUKUKU – (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda bulunan yargı kollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ceza yargısı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi zabıt katibinin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tarafı isticvap etmek
Soru Açıklaması
3.
Çekişmesiz yargı işleri bakımından genel görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sulh hukuk mahkemesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hususlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Yargılama giderlerinin tahsili
Soru Açıklaması
5.
 Mahkemenin, dava şartlarını ve ilk itirazları incelediği, uyuşmazlık konularını tam olarak belirlediği, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gerekli işlemleri yaptığı, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe teşvik ettiği ve bu hususları tutanağa geçirdiği dava aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Ön inceleme
Soru Açıklaması
6.
Açılmış bir davada davalının, süresi içinde verdiği cevap dilekçesinde veya aynı süre zarfında vereceği ayrı bir dilekçeyle, davacıya karşı olan bir talebinin bu davada hükme bağlanmasını ileri sürmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Karşı dava
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinin mutlak olarak tutanağa yazılması gerekmez? 
Doğru Cevap: "D" Yazı işleri müdürünün sicil numarasının
Soru Açıklaması
8.
Tahkikat işlemlerinin yapıldığı oturumların sadece taraflara değil; aynı zamanda dava konusu uyuşmazlıkla herhangi bir ilgilerinin bulunması ve bunu ortaya koymaları gerekmeksizin, herkese açık olduğunu ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Aleniyet ilkesi
Soru Açıklaması
9.
Hâkimin, uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyan çekişmeli bir vakıa hakkında görme, işitme, koku ve tat alma gibi bizatihi kendi duyu organları vasıtasıyla doğrudan bilgi sahibi olabilmek amacıyla, taşınır veya taşınmaz eşya üzerinde yaptığı incelemeye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Keşif
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kesin delildir? 
Doğru Cevap: "A" İlam
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ADALET - 2. SINIF
MEDENİ USUL HUKUKU – (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Davacının, talep sonucundan, bir daha dava etmemek üzere kısmen veya tamamen vazgeçmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Feragat
Soru Açıklaması
12.
I. Temyiz 

II. İstinaf 

III. Karar Düzeltme

IV. Tavzih 

V. Yargılamanın iadesi 

 

Yukarıdakilerden hangileri bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasından sonra Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre başvurulabilecek kanun yollarındandır? 
Doğru Cevap: "C" I, II ve V
Soru Açıklaması
13.
Temyiz incelemesi yapan dairenin bozma kararı vermesi üzerine, kararı veren ilk derece mahkemesi direnme kararı verirse, bu kez temyiz incelemesini aşağıdakilerden hangisi yapar?
Doğru Cevap: "B" Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Soru Açıklaması
14.
Ağır hasta olan birinin davadan önce tanık olarak dinlenebilmesi için başvurulacak yol aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Delil tespiti
Soru Açıklaması
15.
Aile mahkemesinde görülmekte olan bir boşanma davasında, dava sonuçlanıncaya kadar çocuğun velayetinin geçici olarak eşlerden birine bırakılması ne tür bir ihtiyati tedbirdir?
Doğru Cevap: "D" Düzenleme amaçlı
Soru Açıklaması
16.
Mahkeme tarafından asıl hukukî korunma talebi hakkında kesin hüküm verilinceye kadar devam eden, tarafların durumlarında ya da dava konusu hak veya şeyde meydana gelebilecek zararları önleme amacına hizmet eden, geçici nitelikteki hukukî korumaya ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "E" İhtiyati tedbir
Soru Açıklaması
17.
(B)’den 20.000 TL alacaklı olan (A), açmış olduğu alacak davası sonuçlanıncaya kadar, davalı (borçlunun) mal kaçıracağından endişe etmekteyse aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?
Doğru Cevap: "A" İhtiyati haciz talep etmelidir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tahkim
Soru Açıklaması
19.
 Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Arabuluculuk
Soru Açıklaması
20.
 Tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Tahkim sözleşmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MEDENİ USUL HUKUKU - 2. SINIF – ADALET - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS