logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ADALET - 2. SINIF
MEDENİ USUL HUKUKU – (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Adli yargı kolunda, ilk derece mahkemelerince verilen kararların hem hukuk hem de vakıa açısından doğruluk denetiminin yapıldığı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Bölge Adliye Mahkemesi
Soru Açıklaması
2.
Bir mahkemede, hâkim tarafından yapılan yargılamayla ilgili işlemlerin resmi tanığı durumunda olduğu söylenebilecek yargı görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Zabıt katibi
Soru Açıklaması
3.
Tüketici sorunları hakem heyeti tarafından verilen kararlara karşı, hangi süre içinde, nerede, hangi yola başvurulur? 
Doğru Cevap: "A" On beş gün içinde, tüketici mahkemesinde itiraz edilir.
Soru Açıklaması
4.
Şekli mecburi dava arkadaşlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Şekli mecburi dava arkadaşları usul işlemlerini ancak birlikte yapabilirler.
Soru Açıklaması
5.
Bir davada, tarafların dava ve cevap dilekçelerinde ileri sürdükleri iddia ve savunmaların dayandığı maddî olguların (vakıaların) doğru olup olmadığının mahkemece araştırıldığı temel aşama aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Tahkikat
Soru Açıklaması
6.
Davacı bir mahkemede dava açtıktan sonra, bu davayı karşı tarafın muvafakati ile ne zamana kadar geri alabilir? 
Doğru Cevap: "C" Mahkemenin hükmü kesinleşinceye kadar
Soru Açıklaması
7.
Bir davada dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmişse, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar? 

 
Doğru Cevap: "E" Dava açılmamış sayılır.
Soru Açıklaması
8.
 Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davaların aralarında bağlantı bulunması nedeniyle birleştirilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Birleştirme kararı ancak tarafların talebi üzerine verilebilir.
Soru Açıklaması
9.
 Bir davada uygulanması söz konusu olan bir kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğunun iddia edilmesi üzerine, Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılmasına karar veren ilk derece mahkemesi, bakmakta olduğu dava hakkında aşağıdaki kararlardan hangisini verir? 
Doğru Cevap: "B" Anayasa Mahkemesi’nin kararını bekletici mesele yapar.
Soru Açıklaması
10.
 Bir davada, uyuşmazlığın çözülmesi için önemli olan bir delil mahkemenin yargı çevresi dışında bulunmaktaysa ve mahkemeye getirilmesi mümkün değilse, o delillerin toplanması için aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur? 
Doğru Cevap: "C" İstinabe
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ADALET - 2. SINIF
MEDENİ USUL HUKUKU – (2015 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi sebeplerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Dava şartlarına aykırı olarak karar verilmiş olması
Soru Açıklaması
12.
Temyiz kanun yoluna başvurunun icraya etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Temyize başvurulması, kural olarak ilk derece veya bölge adliye mahkemesi kararlarının icrasını durdurur.
Soru Açıklaması
13.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre kural olarak istinafa başvuru süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "B" İki hafta
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki kararlardan hangisi istinafa tâbi değildir? 
Doğru Cevap: "A" Hakem kararları
Soru Açıklaması
15.
İhtiyati tedbir yargılamasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Mahkeme, mutlaka duruşma yaparak karşı tarafı dinledikten sonra ihtiyati tedbir kararı verebilir.
Soru Açıklaması
16.
İlk derece mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir talebinin reddi kararına karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur? 
Doğru Cevap: "D" İstinaf
Soru Açıklaması
17.
Uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan delillerin kaybolma tehlikesi varsa, delillerin zamanından önce toplanarak güvence altına alınmasını sağlamak için aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur? 
Doğru Cevap: "E" Delil tespiti
Soru Açıklaması
18.
Hakem kararındaki belirsizliklerin veya çelişkilerin giderilmesini isteyen taraf aşağıdaki yollardan hangisine başvurur? 
Doğru Cevap: "D" Kararın tavzihini talep eder.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki uyuşmazlıklardan hangisi hakkında tahkim yoluna gidilebilir? 
Doğru Cevap: "C" Haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat davası
Soru Açıklaması
20.
Bölge adliye mahkemesinin, hakem kararlarının iptal davası hakkında verdiği kararlara karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur? 
Doğru Cevap: "A" Temyiz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HAYVAN DAVRANIŞLARI ve REFAHI - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS