logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ADALET - 2. SINIF
MEDENİ USUL HUKUKU – (2015 - GÜZ ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukundaki yargı kollarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İş yargısı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolunda ilk derecede görev yapan özel mahkemelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Sulh hukuk mahkemesi
Soru Açıklaması
3.
Bir hukuk kuralının ihlaline tepki olarak gösterilen ve hukuk düzeni tarafından öngörülen cebire ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Müeyyide
Soru Açıklaması
4.
Mahkemelerde, yargılamadan evvel ve gerektiği hallerde dava dosyasını incelemek için hakime vermek ve zamanında eksiksiz olarak teslim almakla yükümlü görevli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zabıt katibi
Soru Açıklaması
5.
Hâkimler ve savcılar idari görevleri yönünden aşağıdaki mercilerden hangisine bağlıdır? 
Doğru Cevap: "E" Adalet Bakanlığı’na
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi sebeplerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Taraflardan birinin hâkimin babasının teyzesinin oğlu olması
Soru Açıklaması
7.
Adli yargı kolunda açılan bir davanın görüleceği genel yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesi
Soru Açıklaması
8.
 Asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Görev
Soru Açıklaması
9.
Görevsizlik kararı ile dosya kendisine gönderilen mahkemenin davaya devam etmesi durumunda, görevsiz mahkemede yapılmış bulunan taraf usul işlemlerinin akıbetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Görevsiz mahkemede yapılan taraf usul işlemleri geçerlidir, tekrar edilmeleri gerekmez.
Soru Açıklaması
10.
Yetki sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Kural olarak, dava hem yetki sözleşmesiyle belirlenen yerde hem de genel yetki kuralı veya kesin olmayan özel yetki kuralı ile belirlenen yetkili mahkemede açılabilir.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ADALET - 2. SINIF
MEDENİ USUL HUKUKU – (2015 - GÜZ ARA)
11.
 Fer’i müdahilin tek başına yapabileceği işlemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Dava konusu üzerinde tasarruf sonucunu doğuran işlemleri yapabilir.
Soru Açıklaması
12.
 Bir davada taraflardan birinin taraf sıfatına (husumet) sahip olmadığı şeklindeki savunmanın hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Maddi hukuka ilişkin itiraz
Soru Açıklaması
13.
On beş yaşındaki bir küçüğün taraf ve dava ehliyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Taraf ehliyeti vardır, dava ehliyeti yoktur.
Soru Açıklaması
14.
Maddi mecburi dava arkadaşlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Dava bütün maddi mecburi dava arkadaşları tarafından birlikte açılmışsa, duruşmaya gelmiş olan dava arkadaşlarının yapmış oldukları usûl işlemleri, sadece kendileri bakımından sonuç doğurur.
Soru Açıklaması
15.
 Davanın açıldığı tarih itibariyle, alacağın miktarının tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği hâllerde, alacaklının, sadece hukukî ilişkiyi ve asgari bir miktarı belirtmek suretiyle açtığı dava türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Belirsiz alacak davası
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi genel dava şartlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Davanın işbölümü kuralına uygun mahkemede açılması
Soru Açıklaması
17.
 Bir davada, mahkemenin dava şartlarını ve ilk itirazları incelediği, uyuşmazlık konularını tam olarak belirlediği, tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yaptığı, tarafları sulhe teşvik ettiği temel aşama aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Ön inceleme
Soru Açıklaması
18.
Davayla ileri sürülen talebin dayandığı vakıaların hukukî niteliği aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 
Doğru Cevap: "B" Hukuki sebep
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının maddi hukuk bakımından doğurduğu sonuçlardan biridir? 
Doğru Cevap: "D" Hak düşürücü sürenin korunması
Soru Açıklaması
20.
Davanın geri alınmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Davacının davasını geri alabilmesi için mahkemenin onayına veya karşı tarafın muvafakatine ihtiyacı yoktur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL BAKIM HİZMETLERİ - 1. SINIF - SOSYAL HİZMETLER - (2015 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS