logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ADALET - 2. SINIF
MEDENİ USUL HUKUKU – (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Hukuk kurallarına uyulmaması halinde öngörülen müeyyidelerin uygulanmasına karar verme yetkisi modern devletlerde hangi merciye verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Yargı organlarına
Soru Açıklaması
2.
Anayasa m. 138, I’e göre hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak aşağıdakilerden hangisine göre hüküm verirler? 
Doğru Cevap: "C" Vicdani kanaatlerine göre
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "A" Yetki
Soru Açıklaması
4.
Kişilerin hukuk düzeninin sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olabilmesi anlamına gelen hak ehliyetinin medeni usul hukukunda karşılığı olan müessese aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Taraf ehliyeti
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, davaya bakan hâkimin, ön inceleme aşamasında yapması gereken işlemlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Delilleri incelemek ve değerlendirmek
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerin hangisinde davanın temel aşamaları kronolojik olarak birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "E" Layihalar teatisi-ön inceleme-tahkikat-sözlü yargılama-hüküm
Soru Açıklaması
7.
Davacı açısından iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı hangi andan itibaren başlar?
Doğru Cevap: "A" Davacının cevaba cevap dilekçesini vermesiyle birlikte
Soru Açıklaması
8.
 Taraflardan birinin ön inceleme duruşmasına gelmemesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Duruşmaya gelen taraf, hâkimin iznine yahut karşı tarafın açık muvafakatine ihtiyaç duymaksızın, iddiasını veya savunmasını serbestçe genişletebilir ve değiştirebilir.
Soru Açıklaması
9.
Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren başlayarak en geç kaç ay içinde yenilenebilir? 
Doğru Cevap: "D" 3
Soru Açıklaması
10.
İspat hakkı aşağıdaki usul ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? 
Doğru Cevap: "C" Hukuki dinlenilme hakkıyla
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ADALET - 2. SINIF
MEDENİ USUL HUKUKU – (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Bir davada duruşma sırasında hazırlanan tutanaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Kural olarak, taraflarca talep edilen tutanak örnekleri, ancak hâkimin uygun görmesi halinde taraflara verilebilir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi istinafta ön inceleme aşamasında yapılan işlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tanık beyanlarının incelenmesi
Soru Açıklaması
13.
Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasıyla birlikte yürürlükten kalkacak olan başvuru yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Karar düzeltme
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi temyiz sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Temyiz dilekçesinde temyiz sebeplerinin gösterilmemesi
Soru Açıklaması
15.
Dava konusu şeyin yok olması zarar görmesi gibi bir tehlike söz konusu ise, bu şeyin mahkeme kararıyla muhafaza altına alınması, amacı bakımından ne tür bir ihtiyati tedbirdir? 
Doğru Cevap: "D" Teminat amaçlı ihtiyati tedbir
Soru Açıklaması
16.
 Aile mahkemesinde görülmekte olan bir boşanma davasında, dava sonuçlanıncaya kadar çocuğun velayetinin geçici olarak eşlerden birine bırakılması, amacı bakımından ne tür bir ihtiyati tedbirdir? 
Doğru Cevap: "B" Düzenleme amaçlı ihtiyati tedbir
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi geçici hukuki korumaların ortak özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Geçici hukuki korumalar, dava ile talep edilen hukuki korunma talebini, dava sonuçlanmadan önce gerçekleştirmeye yöneliktir.
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdaki hukuki ilişkilerden hangisi hakkında tahkim sözleşmesi yapılamaz? 
Doğru Cevap: "D" Kredi sözleşmesi
Soru Açıklaması
19.
Tahkim sözleşmesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Usul sözleşmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi niteliği itibariyle tahkimin bir yargı faaliyeti olduğunu gösteren özelliklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Uyuşmazlığın taraflarca seçilen hakemler tarafından çözüme kavuşturulması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL ZOOTEKNİ - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS