logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ADALET - 2. SINIF
MEDENİ USUL HUKUKU – (2013 - GÜZ ARA)
1.
 Aşağıdakilerden hangisine uyulmaması halinde, öngörülen müeyyidelerin uygulanması devletin güvencesine kavuşturulmuştur? 
Doğru Cevap: "E" Hukuk kurallarının
Soru Açıklaması
2.
Özel hukuk alanındaki maddi hukuk kurallarına uymakla yükümlü olanların, bunu kendiliğinden yerine getirmemeleri veya ihlal etmeleri halinde doğabilecek uyuşmazlıklara müdahale etmek üzere kurulan yargı örgütünün karar verme sürecini düzenleyen kurallar bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Medeni usûl hukuku
Soru Açıklaması
3.
Bir menfaatin (hakkın) buna riayetle yükümlü olan kişi tarafından ihlal edilmesi halinde, hak sahibi ile hakkı ihlal eden kişi arasında hakkın varlığı, kapsamı veya sonuçları hakkında meydana gelen ve taraflarca barışçıl yollardan çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlık durumuna ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Uyuşmazlık
Soru Açıklaması
4.
Anayasa’nın 140. maddesine göre hakimlik görevi kimler tarafından yürütülür? 
Doğru Cevap: "C" Meslekten hakimlerle
Soru Açıklaması
5.
Bir dava açılmasıyla birlikte ortaya çıkan usuli ilişkinin süjeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Davanın tarafları ve mahkeme
Soru Açıklaması
6.
Anayasaya göre, hakimler yargı faaliyetini yürütürken aşağıdaki hususlardan hangisine göre karar verirler? 
Doğru Cevap: "D" Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak, vicdani kanaatlerine göre
Soru Açıklaması
7.
Hakimlerin atanmaları, hakları ve ödevleri aşağıdaki hukuk kurallarından hangisiyle düzenlenmek zorundadır? 
Doğru Cevap: "B" Kanunla
Soru Açıklaması
8.
 Medeni yargı koluna giren bir uyuşmazlığın bu yargı kolunda kurulmuş bulunan ilk derece mahkemelerinden hangisi tarafından bakılacağına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Görev
Soru Açıklaması
9.
Bir mahkemenin yargı çevresi aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir? 
Doğru Cevap: "A" Mahkemelerin görev yapmak üzere kuruldukları yerlerin idari sınırlarına göre
Soru Açıklaması
10.
Aksine bir düzenleme olmadıkça, kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıklara bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Sulh hukuk mahkemesi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ADALET - 2. SINIF
MEDENİ USUL HUKUKU – (2013 - GÜZ ARA)
11.
 Bölge adliye mahkemeleri aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından kurulur? 
Doğru Cevap: "C" Adalet Bakanlığı
Soru Açıklaması
12.
Maddî hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken hâllerde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? 
Doğru Cevap: "D" Maddi mecburi dava arkadaşlığı
Soru Açıklaması
13.
Medenî hukuktaki fiil ehliyetinin medeni usul hukukundaki karşılığı olarak kişinin kendisinin bir davayı davacı veya davalı olarak takip edebilme ve usul işlemlerini yapabilme yetisini ifade eden müessese aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Dava ehliyeti
Soru Açıklaması
14.
Malvarlığı haklarına ilişkin bir dava, ölmüş kişiye karşı açılmış ve hâkim tarafından davanın mirasçılara yönetilmesi için davacıya süre verilmiş olmasına rağmen taraf gereğini yerine getirmezse, hakim nasıl karar vermelidir? 
Doğru Cevap: "B" Dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar vermelidir.
Soru Açıklaması
15.
Dava açılmasıyla başlayan usûlî ilişkinin taraflarında davacı ve davalı olarak yer alabilme yetisi anlamındaki usul hukuku müessesesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Taraf ehliyeti
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi davanın temel aşamalarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Keşif
Soru Açıklaması
17.
Hukuk Muhakemeleri Kanununda en ayrıntılı şekilde düzenlenen ve esas olan yargılama usulü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Yazılı yargılama usulü
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Dayanılan hukuki sebepler
Soru Açıklaması
19.
 Davacının, iddiasını dayandırdığı vakıalarla ilgili olarak, dava dilekçesinde hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtilmesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? 
Doğru Cevap: "D" Somutlaştırma yüküyle
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının usul hukukuna ilişkin sonuçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İddiayı genişletme ve değiştirme yasağı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL KLİNİK BİLGİSİ - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2014 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS