logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
MEDENİ USUL HUKUKU - (2018 - GÜZ / DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; yapılan sınavlardan daha sonraları ilgili KANUN ile diğer MEVZUAT’larında çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Yargı örgütü içinde adli yargı kolundaki ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hukuk ve vakıa açısından kanun yolu denetimini yapan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "A" Bölge Adliye Mahkemesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Anayasada yer alan mahkemelerin bağımsızlığını güvence altına almaya yönelik düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kendileri istemedikçe hâkimlerin görev yerleri değiştirilemez.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi taraflara ilişkin dava şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Taraf sıfatı
Soru Açıklaması
4.
Talep sonucunun niceliği bakımından yapılan sınıflandırmaya göre davacının, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, aralarında aslilik-ferîlik ilişkisi kurmak suretiyle, aynı dava dilekçesinde ileri sürmesi halinde aşağıdaki dava türlerinden hangisi söz konusu olur?
Doğru Cevap: "E" Terditli dava
Soru Açıklaması
5.
I. Gider avansı

II. Delil avansı

III. Başvuru harcı

IV. Karar ve ilam harcı

 

Yukarıdakilerden hangileri malvarlığına ilişkin bir alacak davası açılırken mahkeme veznesine yatırılması zorunlu harç ve giderlerdendir?
Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması
6.
Haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebiyle açılan bir alacak davasında aşağıdaki durumlardan hangisi bekletici sorun olabilir?
Doğru Cevap: "A" Tazminat davasına konu olan fiil hakkında aynı zamanda ceza mahkemesinde görülmekte olan bir ceza davası bulunması
Soru Açıklaması
7.
Usûlüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın davayı takip etmeyeceğini veya davaya devam etmek istemediğini bildirmesi halinde mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?
Doğru Cevap: "B" Dosyanın işlemden kaldırılması
Soru Açıklaması
8.
Bir davada uyuşmazlığın halli bakımından önem taşıyan ve taraflar arasında çekişmeli bulunan, geçmişte meydana gelmiş bir vakıa hakkında görme veya işitme duyularıyla sahip olunan bilginin üçüncü kişi tarafından mahkemeye aktarılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tanık beyanı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kesin delil olarak kabul edilen senedin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Aleyhine kullanılacağı kişinin el yazısıyla düzenlenmiş olması
Soru Açıklaması
10.
Satım sözleşmesinden kaynaklanan para alacağının tahsili amacıyla açılan bir alacak davasında, davanın tamamen kabulü ile alacağın davalıdan tahsil edilmesine ilişkin ilk derece mahkemesi kararına karşı davalı tarafından istinafa başvurulmuştur.

 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hükmün icrası kendiliğinden durur.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
MEDENİ USUL HUKUKU - (2018 - GÜZ / DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi istinafta tahkikat aşamasında incelenmesi gereken hususlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İlk derece mahkemesinin hükmüne esas aldığı vakıa tespitlerinin doğru olup olmadığı
Soru Açıklaması
12.
Yargıtay tarafından temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması durumunda, her iki taraf da duruşmaya gelmezse nasıl işlem yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Temyiz başvurusu dosya üzerinden incelenerek karar verilmelidir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Raporu karara esas alınan bilirkişinin tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle yanlış rapor hazırlamış olması
Soru Açıklaması
14.
Dava açılmadan önce mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alan taraf, bu kararın uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren hangi süre içinde esas hakkındaki davasını açmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 2 hafta
Soru Açıklaması
15.
İlk derece mahkemesi tarafından duruşmaya davet edilmeden ve tebligat yapılmadan aleyhinde ihtiyati tedbir kararı verilen taraf, bu karara karşı hangi mercide itiraz yoluna başvurmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Kararı veren ilk derece mahkemesinde
Soru Açıklaması
16.
Tahkim yargılamasında hakem kurulu tarafından verilen nihai karara, “tahkim süresi içinde karar verilmemiş olması” nedeniyle karşı koymak isteyen taraf, aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?
Doğru Cevap: "D" İptal davası açmalıdır.
Soru Açıklaması
17.
Taraflarca sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça kural olarak tahkim süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "C" 1 yıl
Soru Açıklaması
18.
*** Bu sınavın 3 sorusu iptal edilmiştir.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MEDENİ USUL HUKUKU - 2. SINIF – ADALET - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS