logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK - (II) - (2013 - BAHAR ARA)
1.
Borç ilişkisinden doğan hak ve borçların yalnız taraflar arasında ileri sürülebilmesi ve ihlâl edilebilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 
Doğru Cevap: "E" Nisbilik ilkesi
Soru Açıklaması
2.
İyiniyetli zilyedin iade yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Eşyayı elinden çıkartmışsa ikame değeri vermelidir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin içerdiği yan haklar arasında bulunmaktadır? 
Doğru Cevap: "C" Yenilik doğuran haklar
Soru Açıklaması
4.
Borç ödenmediğinde borçlunun mallarının mülkiyetinin alacaklıya geçmemesi; alacaklının, borcu karşılamaya yeterli malların haczedilip cebri satış sonucunda elde edilenden tatmin edilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 
Doğru Cevap: "D" Değer itibariyle sorumluluk ilkesi
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi ayni hakların niteliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Kişisel hak olma
Soru Açıklaması
6.
Her iki tarafın da anlaşarak irade ve açıklamaları arasında bilinçli olarak yarattıkları uygunsuzluk hali aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Muvazaa (Danışıklık)
Soru Açıklaması
7.
Yasal önalım hakkının niteliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Yenilik doğuran hak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ortakları arasında elbirliği mülkiyetinin söz konusu olduğu ortaklık türlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Adi ortaklık
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi hukuksal anlamda eşya değildir? 
Doğru Cevap: "C" Kişinin organları
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisinde bir verme edimi söz konusudur? 
Doğru Cevap: "A" Satılan halıyı teslim etme
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK - (II) - (2013 - BAHAR ARA)
11.
Taşınırlar üzerinde de kurulabilen irtifak hakkı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" İntifa hakkı
Soru Açıklaması
12.
Bir hukuksal işlemin şekle aykırı yapılmasına bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Kesin hükümsüzlük (Butlan)
Soru Açıklaması
13.
 Ayni hakların yalnız yasayla düzenlenmiş sayıda ve yasada öngörülen içerikte olabilmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 
Doğru Cevap: "E" Sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi alacak hakkının özelliklerinden değildir? 
Doğru Cevap: "E" Mutlak haklardandır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hukuksal anlamda eşya kavramının öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bir yerden başka yere taşınabilme
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi tip serbestisinin sınırlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Örf-adete aykırılık
Soru Açıklaması
17.
Önsözleşmenin şekline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Kural olarak, kurulması hedeflenen sözleşmenin şekline tabidir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz mülkiyetinin aslen kazanılmasına yol açan sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Karışma
Soru Açıklaması
19.
Haksız fiillerde istisnai haller dışında kusuru ispat yükü kime aittir? 
Doğru Cevap: "C" Zarar görene
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi paylı mülkiyet konusu eşyayı ilgilendiren önemli yönetim işlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Tarımsal işler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  FRANSIZCA- (II) - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2013 – BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS