logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK -I (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Evlilik bakımından aranan kurucu unsurlardan bir veya birkaçının olmamasının hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Yokluk
Soru Açıklaması
2.
Derneğin sona ermesi konusunda karar almaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Genel Kurul
Soru Açıklaması
3.
Kanunlarda kullanılan “muhik (haklı) sebepler”, “uygun miktar”, “uygun tedbir” gibi ifadeler aşağıdakilerden hangisine işaret eder? 
Doğru Cevap: "A" Hakimin takdir yetkisi
Soru Açıklaması
4.
Evlilik birliğinden doğan giderlere katılma yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşe karşı, diğer eş ne tür bir yaptırım uygulanmasını isteyebilir? 
Doğru Cevap: "B" Yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşin borçlularından ödemeyi tamamen veya kısmen kendisine yapmalarını isteyebilir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ailenin sürekli nitelik taşımayan ihtiyaçları için, eşlerden birinin temsil yetkisine sahip olduğu durumlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Diğer eşin iflas etmiş olması
Soru Açıklaması
6.
Belirli bir olaydan, belirli olmayan bir olay için hakim tarafından çıkarılan sonuca ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Fiili karine
Soru Açıklaması
7.
 Mirasbırakanın aşağıdaki yakınlarından hangisi, ikinci derece mirasçılarından biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "D" Torun çocukları
Soru Açıklaması
8.
Ölüm tehlikesi içinde kaybolan Ayşe hakkında, çocukları Mehmet ile Mustafa’nın gaiplik kararı alabilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekir? 
Doğru Cevap: "B" Ölüm tehlikesinden itibaren 1 yıl
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi miras ortaklığını oluşturan mirasçıların, mirasbırakana ait malvarlığı üzerinde paylara sahip olmadan, birlikte tasarruf edebilmelerini konu alan mülkiyet çeşididir? 
Doğru Cevap: "B" Elbirliği mülkiyeti
Soru Açıklaması
10.
 Ana ve babaları bir olan kardeşler arasındaki hısımlık bağı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Tam kan yansoy hısımlığı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
MEDENİ HUKUK -I (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Mirastan yoksunluğun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Mirastan yoksun bırakılanın mirasbırakandan önce ölmüş gibi kabul edilerek mirastan pay alamaması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bir kanun hükmüne dayanan, kanun koyucu tarafından belirlenen mirasçılığa verilen isimdir? 
Doğru Cevap: "C" Yasal Mirasçılık
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi boşanma sonrasında irat şeklinde ödenmesi gereken maddi tazminatın kendiliğinden sona ermesine yol açan sebeplerden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Alacaklı tarafın yeniden evlenmesi
Soru Açıklaması
14.
Nişanlanmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Nişanlanacakların cinsiyetlerinin aynı olması gerekir.
Soru Açıklaması
15.
 Aşağıdakilerden hangisi özel boşanma sebeplerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Ortak hayatın yeniden kurulamaması
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdakilerden hangisi aile hukukuna özgü en temel ilkelerden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Eşitlik ilkesi
Soru Açıklaması
17.
Türk Hukuku’nda evlatlık ilişkisinin kurulması bakımından kabul edilen esas aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Mahkeme kararı
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Kişisel malların yerine geçen değerler
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Nişanı bozma
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi mirasçılık belgesi vermeye yetkili makamdır? 
Doğru Cevap: "B" Sulh Hukuk Mahkemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MALİ ANALİZ - 2. SINIF - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS