logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
KALEM MEVZUATI - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Uyuşmazlık Mahkemesi
Soru Açıklaması
2.
UYAP ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" UYAP’ın amacı adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlamaktır.
Soru Açıklaması
3.
Yargılama makamının bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazıya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Müzekkere
Soru Açıklaması
4.
Mahkeme yazı işleri müdürleri, aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektirecek bütün karar ve işlemleri kesinleşme tarihinden itibaren, kaç gün içerisinde o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidirler? 
Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemelerinde fiziki dosyaları inceleyerek suret alabilecek kişilerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Sanığın eşi
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisinin mağduru şikâyetinden vazgeçerse sanığa ceza verilmez?
Doğru Cevap: "C" Sövme suçu
Soru Açıklaması
7.
İnfaz hâkimi duruşma yapmaksızın dosya üzerinden ne kadar süre içinde karar verir? 
Doğru Cevap: "A" 1 hafta
Soru Açıklaması
8.
Ceza mahkemeleri ile iligili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Yalnızca asliye ceza mahkemeleri her adli yargı teşkilatında bulunması gerekir.
Soru Açıklaması
9.
Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hukuk mahkemesinde dava açılması amacıyla gönderilen talep yazısına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Davaname
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi soruşturma sonucu verilen kararlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Zamanaşımı kararı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
KALEM MEVZUATI - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
 Suç isnat edilen kişilerin ilgili mahkemece verilen hükmü kesinleşmediği sürece suçlu sayılamayacağı aşağıdaki kurallardan hangisi ile ifade edilir? 
Doğru Cevap: "E" Masumiyet karinesi
Soru Açıklaması
12.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsili lazım gelen bilumum vergi, resim, harç ve para cezaları ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümleri uyarınca infaz edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen kararların kaydının yapıldığı defter aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Hapis ile tazyik defteri
Soru Açıklaması
13.
Hukuk mahkemesinde dava açılması sürecinde, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için davacından alınan meblağa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gider avansı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi vezne kasa hesabında bulunmaz? 
Doğru Cevap: "C" Cezaevi yapı harcı
Soru Açıklaması
15.
 Harç hesabında, tahsil edilen harç ve vergi paralarının en geç kaç gün içerisinde ilgili Maliye birimine yatırılması zorunludur? 
Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması
16.
2012 yılı itibariyle sulh hukuk mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde başvurma harcı kaç Türk Lirası’dır?
Doğru Cevap: "A" 9,85
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil veya hallerden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının yapabilecekleri eylemlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Oy kullanmak
Soru Açıklaması
19.
 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Hakimlerin adli ve idari görevlerini incelerler.
Soru Açıklaması
20.
 Cumhuriyet Başsavcısı ve kalem konusuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyet Başsavcılarının kendisine bağlı kalemler ile ilgili sorumluluğu bulunmamaktadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (I) - 2. SINIF - ADALET - (2016 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS