logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
KALEM MEVZUATI - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Uyuşmazlık Mahkemesi
Soru Açıklaması
2.
İstinaf mahkemeleri olarak da anılan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Bölge Adliye Mahkemeleri
Soru Açıklaması
3.
Belgelerin sağ üst köşesindeki kırmızı kurdela neyi ifade eder? 
Doğru Cevap: "D" Belgenin elektronik imza ile imzalandığını
Soru Açıklaması
4.
Mahkeme başkanının herhangi bir özrü bulunması durumunda mahkeme tutanağını aşağıdakilerden hangisi imzalar? 
Doğru Cevap: "D" Üyelerin en kıdemlisi
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcıları tarafından tutulan tutanaklardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" İmtiyaz tutanağı
Soru Açıklaması
6.
Bir davanın dayanılan hukuki sebeplerinin yer aldığı belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dava dilekçesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinin mağduru şikâyetinden vazgeçerse sanığa ceza verilmez? 
Doğru Cevap: "C" Sövme suçu
Soru Açıklaması
8.
Ceza hukukunda oranlılık ilkesinin gereğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Suçun ağırlığı ile orantılı bir yaptırım uygulanması gerekir.
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdakilerden hangisi adli yargı sistemi içerisinde müstakil olarak kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinden biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "B" İcra Ceza Mahkemesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi soruşturma sonucu verilen kararlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Zamanaşımı kararı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
KALEM MEVZUATI - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisinin kovuşturulması şikâyete bağlı değildir?
Doğru Cevap: "D" Taksirle adam öldürme
Soru Açıklaması
12.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsili lazım gelen bilumum vergi, resim, harç ve para cezaları ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümleri uyarınca infaz edilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen kararların kaydının yapıldığı defter aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Hapis ile tazyik defteri
Soru Açıklaması
13.
Kaymakamlığa yapılan ihbarların gecikmeksizin bildirilmesi gereken makam aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet Başsavcılığı
Soru Açıklaması
14.
Harç hesabı bilgileriniz ışığında, tahsil edilen harç ve vergi paralarının en geç kaç gün içerisinde ilgili Maliye birimine yatırılması zorunludur? 
Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması
15.
Adlî yargı ilk derece mahkemelerinde, kasa hesabı bulunmayan birim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Başsavcılık özel kalemi
Soru Açıklaması
16.
2012 yılı itibariyle Sulh mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde başvurma harcı kaç Türk Lira’sıdır? 
Doğru Cevap: "A" 9,85
Soru Açıklaması
17.
Hukuk Mahkemesinde dava açılması sürecinde, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için davacından alınan meblağa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Gider avansı
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil veya hallerden biridir? 

 
Doğru Cevap: "E" Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek
Soru Açıklaması
19.
I. Herkese eşit mesafede yaklaşılması 

II. İşlerin savsaklanmadan icrası 

III. Zimmet, iltimas gibi eylemlerden kaçınılması 

 

Yukarıdakilerden hangileri adalet hizmetlerinin adil olarak yürütüldüğüne dair inancın ve güvenin oluşmasını sağlar? 
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
20.
 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Hakimlerin adli ve idari görevlerini incelerler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - (I) - 1. SINIF - (2019 - GÜZ / YAZ OKULU) - AÖF/ÖNLİSANS