logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ - (2015 - ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com


İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Mecelle’de yer alan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" İşçi ücretlerinin ayni olarak ödenmesinin yasaklanması
Soru Açıklaması
2.
 Osmanlı İmparatorluğu döneminde, iş kazasına uğrayan işçilere ve ailelerine işveren tarafından tazminat ödenmesine ilişkin düzenleme aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? 
Doğru Cevap: "E" Maadin Nizamnamesi
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, meslek hastalığının unsurlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Hastalığın aniden ve dıştan gelen bir etkenle olması
Soru Açıklaması
4.
Daha çok çalışma ortamında bulunan ve işçinin sağlığını etkileyebilecek risk faktörleri karşısında işçinin sağlığının korunmasına ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "B" İş sağlığı
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu anlamında iş kazası sayılan bir durumdur? 
Doğru Cevap: "E" Tekstil fabrikasında çalışan işçiye işyerindeki ampulü değiştirirken elektrik çarpması
Soru Açıklaması
6.
 İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin çalışanlara, işyeri ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Risk değerlendirme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışlara yol açan fizyolojik faktörlerden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Yorgunluk
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıklarının işçiler açısından doğurduğu maliyetler kapsamında yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" İşçiye, ailesine ve yakınlarına ödenen tazminatlar
Soru Açıklaması
9.
Koruyucu ve tedavi edici hizmetlere rağmen bedenen veya ruhen sakat kalmış, çalışma gücünü kaybetmiş kişilerin, başkalarına bağımlı olmadan hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla yapılan tıbbi ve sosyal yardım çalışmalarına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Rehabilitasyon
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde işverenlerin alacağı önlemlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" İş sağlığı ve güvenliğini devlet politikası haline getirmek
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ - (2015 - ARA)
11.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma gibi konularda çalışanları temsile yetkili olan işyeri çalışanı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Çalışan temsilcisi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda öngörülen ve ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejileri belirlemekle görevlidir? 
Doğru Cevap: "C" Ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların yükümlülüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarını tutmak
Soru Açıklaması
14.
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşların çok sayıda ve dağınık olmasının işaret ettiği sorun aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Örgütlenme ve koordinasyon yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlar
Soru Açıklaması
15.
 Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli olarak görevlendirilmesi gereken durumlarda işverenlerin kurmakla yükümlü oldukları birim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
Soru Açıklaması
16.
Sorumluluğun, ağır tehlike taşıyan işletme veya faaliyetin yürütülmesi esasına dayandırıldığı kusursuz sorumluluk hali aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Tehlike sorumluluğu
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanunu’na göre, işverenin hukuki sorumluluğunda illiyet bağını ortadan kaldıran sebeplerden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Zarar görenin kusuru
Soru Açıklaması
18.
Bilinen mevcut olaylara dayanarak bilinmeyen bir olayın varlığının kanun tarafından farz edilmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Karine
Soru Açıklaması
19.
 Kusurlarının hafif veya ağır olması hesaba katılmadan sorumlulardan her birinin zararın tamamından mesul tutulması haline ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Müteselsilen sorumluluk
Soru Açıklaması
20.
 Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Alt işveren
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - (II) - 1. SINIF - (2018 - BAHAR / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS