logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
İNFAZ HUKUKU - (2019 - BAHAR / DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; yapılan sınavlardan daha sonraları ilgili KANUN ile diğer MEVZUAT’larında çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Aşağıdakilerden hangisi cezanın negatif özel önleme amacını açıklar?
Doğru Cevap: "E" Topluma kazandırılmayan failin, toplum dışına itilmesi ve böylece toplumun failden korunması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi cezanın niteliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Geri alınamaz olması
Soru Açıklaması
3.
Avukatın vekâletnamesi olmaksızın hükümlüyle görüşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" En fazla üç kez görüşebilir.
Soru Açıklaması
4.
CGTİHK’ya göre aşağıdakilerden hangisi hükümlüyü ziyaret edebilecek kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Nişanlısı
Soru Açıklaması
5.
Hükümlüler kendi istekleri ile nakledilirken, nakil ücretleri aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?
Doğru Cevap: "A" Hükümlü
Soru Açıklaması
6.
3002 sayılı Kanun'a göre, yabancı ülkede verilen mahkumiyet hükümlerinin Türkiye’de yerine getirilmesine aşağıdakilerden hangisi tarafından karar verilir?
Doğru Cevap: "D" Adalet Bakanı
Soru Açıklaması
7.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Cezaevlerinde İzin Konusuna İlişkin Tavsiye Kararı'na göre, aşağıdakilerden hangisi hükümlüye izin verilirken göz önünde bulundurulacak hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Uyruğu
Soru Açıklaması
8.
Hükümlünün tedavi amacıyla infaz kurumu dışında bir hastaneye götürülmesi ve tedavisi sonrası yeniden infaz kurumuna getirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sevk
Soru Açıklaması
9.
İnfaz kurumunda düzenlenen eğitim faaliyetleri, infaz kurumlarının hangi unsuru kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Hizmet unsuru
Soru Açıklaması
10.
Ceza infaz kurumlarının disiplin kurulunda aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Doğru Cevap: "B" Öğretmen
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
İNFAZ HUKUKU - (2019 - BAHAR / DÖNEM SONU)
11.
Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki suçlardan hangisine mahkûm olanların cezası yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilir?
Doğru Cevap: "D" Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarının yönetim servisinde yer alır?
Doğru Cevap: "C" Ambar memuru
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi TCK’da belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma güvenlik tedbiri kapsamında yer verilen tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eğitim ve öğretim kurulularındaki öğrencilikten men
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi TCK’da yer alan müsadere türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fikri mülkiyet müsaderesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi TCK’da yer alan güvenlik tedbirlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Eşya müsaderesi
Soru Açıklaması
16.
Cezai nitelikteki hukuka aykırı fiillerden kaynaklanan veya bunların işlenmesinde kullanılan eşyaya devlet lehine el konulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Müsadere
Soru Açıklaması
17.
Cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlünün lehine olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için aşağıdakilerden hangisinden talepte bulunulur?
Doğru Cevap: "D" Hükmü veren mahkemeden
Soru Açıklaması
18.
İnfaz hâkiminin kararlarına karşı hangi kanun yoluna başvurulabilir?
Doğru Cevap: "C" İtiraz
Soru Açıklaması
19.
İlk derece mahkemeleri tarafından, aynı kişi hakkında birden fazla ve farklı miktarda cezaya hükmedilmiş olması halinde, cezaların toplanmasına ilişkin hüküm verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" En fazla cezaya hükmetmiş olan mahkemeye
Soru Açıklaması
20.
İnfaza ilişkin şikayetler aşağıdakilerden hangisi tarafından incelenir?
Doğru Cevap: "A" İnfaz hâkimliği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  YARGI ÖRGÜTÜ ve TEBLİGAT HUKUKU - 2. SINIF - ADALET - (2013 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS