logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 1. SINIF
İKTİSADA GİRİŞ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdakilerden hangisi başlıca üretim faktörlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Reel faiz
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi normal bir malın talep eğrisinin sağa veya sola doğru kaymasına yol açmaz?
Doğru Cevap: "D" Malın fiyatındaki değişme
Soru Açıklaması
3.
 Bir firmanın kasasından çıkan ve doğrudan muhasebe kayıtlarında yer alan maliyetlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Açık maliyet
Soru Açıklaması
4.
 Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Piyasaya yeni firmaların girişleri ve çıkışları oldukça zordur.
Soru Açıklaması
5.
Reel gayrisafi yurtiçi hasıladaki dönemler itibariyle gerçekleşen yüzde değişmeye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Büyüme oranı
Soru Açıklaması
6.
Ekonomik dalgalanmaların daralma ve durgunluk dönemlerinde toplam talepteki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan işsizliğe ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Konjonktürel işsizlik
Soru Açıklaması
7.
Büyük Buhranı açıklayan ve devletin temel politikalarla ekonomik çöküntülerin üstesinden gelebileceğini iddia eden yeni bir teorik çerçeve ortaya koyarak, modern makroekonominin öncülüğünü yapmış olan iktisatçı kimdir? 
Doğru Cevap: "B" J. Maynard Keynes
Soru Açıklaması
8.
İşsizlik oranının formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" işsiz sayısı / sivil işgücü x 100
Soru Açıklaması
9.
Vergilerin, gelir vergisi olarak toplanıldığı ve devletin olduğu dışa açık bir ekonomideki toplam harcama fonksiyonu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" AE = A₀ + [ c(1-t) -m ] Y
Soru Açıklaması
AE = A₀ +cY + mY
10.
Devletin var olduğu ve topladığı vergilerin gelir vergisi olduğu dışa kapalı bir ekonomide, c marjinal eğilimini ve t de vergi oranını ifade ediyorsa, aşağıdakilerden hangisinde çoğaltan doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" α = 1/ 1- c ( 1-t )
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - 1. SINIF
İKTİSADA GİRİŞ - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Harcanabilir Gelir              Tüketim Harcamaları

Milyar  T.L.                                Milyar  T.L.0                                                     80

100                                               160

200                                               240

300                                               320

400                                               400

500                                               480

Yukarıdaki tabloya göre, devletin olmadığı dışa kapalı böyle bir ekonomide otonom tüketim harcaması kaç milyar Türk Lirasıdır?
Doğru Cevap: "A" 80
Soru Açıklaması
12.
 Devletin olduğu dışa kapalı bir ekonomide; tüketim fonksiyonu C = 400 + 0,80Y biçiminde, yatırımlar 1000 birim ve kamu harcamaları da 600 birim ise, bu ekonomideki denge gelir düzeyi kaç Türk Lirasıdır? 
Doğru Cevap: "A" 10.000
Soru Açıklaması
13.
 Paranın Miktar Teorisi’ne göre; paranın dolaşım hızının sabit olduğu bir dönemde, para arzının reel gelirden daha fazla artması durumunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" Genel fiyat düzeyi artar.
Soru Açıklaması
14.
En likit varlık aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Para
Soru Açıklaması
15.
Bankaların kendi istekleriyle bulundurdukları rezervlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Atıl rezervler
Soru Açıklaması
16.
Mal ve hizmetlerin başka mal ve hizmetlerle değiş tokuş edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Trampa
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Klasik ekonomistler ile Yeni Keynesyen ekonomistlerin uzun dönem üzerinde uzlaştığı konulardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Para miktarındaki değişmeler, reel çıktı düzeyini etkiler.
Soru Açıklaması
18.


LRAS'nin uzun dönem arz eğrisini, AS eğrilerinin kısa dönem arz eğrilerini, AD eğrisinin toplam talep eğrisini  ve YF 'nin de tam istihdam düzeyini gösterdiği yukarıdaki şekle göre, E₁ noktası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Aşırı istihdam dengesidir.
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "C" Fiyat düzeyindeki değişmeler
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin sağa veya sola kaymasına yol açmaz? 
20.
Keynes’e göre aşağıdakilerden hangisi işsizlikle mücadele için uygulanacak politikalardan biridir? 
Doğru Cevap: "D" Hükümet harcamalarının artırılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - (I) - 1. SINIF - (2016 - GÜZ / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS