logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İDARİ YARGI - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
 İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca, ilgililerin bir eylem veya işlem tesis etmesi için idareye başvurmaları halinde, idarenin en fazla kaç gün içinde cevap vermemesi durumunda başvuru reddedilmiş sayılır? 
Doğru Cevap: "A" 60
Soru Açıklaması
2.
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Başdenetçisi aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile göreve getirilir?
Doğru Cevap: "B" TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak seçim ile
Soru Açıklaması
3.
 Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılabilir.
Soru Açıklaması
4.
Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi kaç yıldır? 
Doğru Cevap: "A" 12
Soru Açıklaması
5.
 Danıştay dava daireleri kararları arasında oluşan farklılıkları gidermekle görevli kurul aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" İçtihatları Birleştirme Kurulu
Soru Açıklaması
6.
Danıştay 1. Dairesi aşağıdakilerden hangisini incelemez? 
Doğru Cevap: "E" İptal davaları ve idari sözleşmelerden doğan davaları
Soru Açıklaması
7.
 Fiili yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Doğan zararların tazmini idari yargıda dava edilir.
Soru Açıklaması
8.
I. Hukuka uygunluk denetimi 

II. Yerindelik denetimi 

III. Hiyerarşik denetim

IV. Vesayet denetimi

 

 Mahkemelerin idari eylem ve işlemler üzerindeki denetleme yetkisi yukarıdakilerden hangilerini kapsar? 
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
9.
Kamu hukuku kurallarına göre idarenin sorumluluğunu gündeme getirerek, doğan zararın tazmini veya hakkın geri verilmesi isteklerini konu edinen idari davalara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Tam yargı davası
Soru Açıklaması
10.
Özel kanunlarda ayrı bir süre gösterilmeyen hallerde vergi mahkemelerinde iptal davası açma süresi kaç gündür? 
Doğru Cevap: "D" 30
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İDARİ YARGI - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
İdari bir eylem sonucu zarara uğrayan kimse idareden zararın giderilmesini istemiş; idare, ilgilinin talebini reddetmiştir. Talebin reddinin ilgiliye tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren en geç kaç gün içinde tam yargı davası açılmalıdır? 
Doğru Cevap: "A" 60
Soru Açıklaması
12.
Danıştay’a sunulan dava dilekçesi üzerinde ilk inceleme kim tarafından yapılır? 
Doğru Cevap: "E" Tetkik hâkimi
Soru Açıklaması
13.
İdare mahkemesinde dava ne zaman açılmış sayılır? 
Doğru Cevap: "B" Davanın deftere kaydedildiği tarihte
Soru Açıklaması
14.
 Dava açılmadan önce idareye başvuru zorunluluğu olan hallerde, bu başvuru yapılmaksızın dava açılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 
Doğru Cevap: "C" Merci tecavüzü
Soru Açıklaması
15.
İdare mahkemesinin tek hâkimle vermiş olduğu kararlara karşı, kararın tebliğini izleyen günden itibaren en geç kaç gün içinde itiraz edilir? 
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
16.
 İdari yargıda temyiz mercii aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Danıştay
Soru Açıklaması
17.
Temyiz dilekçesinde eksiklikler olması halinde ilgilinin, eksiklikleri en geç kaç gün içinde tamamlaması gerekir? 
Doğru Cevap: "D" 15
Soru Açıklaması
18.
 İdarenin tazmin sorumluluğu devam etmesine rağmen idari yargı kararının uygulanamadığı durum aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Maddi veya hukuki imkânsızlık bulunması
Soru Açıklaması
19.
 Mahkeme kararının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde, aşağıdakilerden hangisine karşı tazminat davası açılabilir? 

 
Doğru Cevap: "C" İdareye
Soru Açıklaması
20.
İdare, yürütmenin durdurulması kararının tebliğinden itibaren en geç kaç gün içinde gereğini yerine getirmelidir? 
Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK VERGİ SİSTEMİ - 2. SINIF - ORTAK DERS - (2015 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS