logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İDARİ YARGI - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
 Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını denetleme ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? 
Doğru Cevap: "D" Sayıştay
Soru Açıklaması
2.
 Aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından gerçekleştirilen kamu yönetimi denetimi kapsamında yer almaz? 
Doğru Cevap: "A" Devlet Denetleme Kurulunca yapılan denetim
Soru Açıklaması
3.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun aşağıdaki kararlarından hangisine karşı yargı yoluna başvurulur? 
Doğru Cevap: "B" Meslekten çıkarma
Soru Açıklaması
4.
 Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Uyuşmazlık Mahkemesi
Soru Açıklaması
5.
Danıştay dava dairelerinin görevlerini belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? 
Doğru Cevap: "B" Danıştay Genel Kurulu
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisi idari görevlerden Danıştay üyeliğine seçileceklerin taşıması gereken şartlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Danıştay üyeliğine seçilebilecek idari görevlerde toplam üç yıl çalışmış olmak
Soru Açıklaması
7.
İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemlerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Fiili yol
Soru Açıklaması
8.
 İdari eylemlerden doğan zararın tazminiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" İdari eylemlere karşı iptal ve tam yargı davaları birlikte açılabilir.
Soru Açıklaması
9.
 Kanun koyucu tarafından ayrı bir süre öngörülmemişse idari işlemlere karşı tam yargı davası hangi süre içinde açılır? 
Doğru Cevap: "C" 60 gün
Soru Açıklaması
10.
Vergi davasına konu olacak bir işlemin geri alınması için ilgililerin kural olarak kaç gün içinde idareye başvurmaları gerekir?
Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İDARİ YARGI - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
 İdare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde dava dilekçeleri aşağıdaki mercilerden hangisine verilir? 
Doğru Cevap: "E" Asliye hukuk mahkemesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisinde duruşma yapılması mahkemenin takdirindedir? 
Doğru Cevap: "E" Bölge idare mahkemesine yapılan itiraz aşamasında
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davalarında miktar gösterme zorunluluğunun istisnasıdır?
Doğru Cevap: "B" Kamu görevlilerinin açtıkları tam yargı davaları
Soru Açıklaması
14.
Eksik harç veya posta ücreti ile dava açılması halinde eksik kalan kısmın kaç gün içinde tamamlanması gerekir? 
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi itiraz yoluna başvurulabilecek kararlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Tüzüklere ilişkin verilen iptal kararları
Soru Açıklaması
16.
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gerekçe gösterilerek yapılacak yargılamanın yenilenmesi başvurusu, kararın kesinleştiği tarihten itibaren hangi süre içinde yapılır? 
Doğru Cevap: "C" 1 yıl
Soru Açıklaması
17.
Danıştay idari dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararlara karşı temyiz başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır?
Doğru Cevap: "D" Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
Soru Açıklaması
18.
Yıkım işlemi gerçekleştirildikten sonra yıkım kararının iptaline yönelik verilen mahkeme kararının uygulanamaması haline ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Maddi imkânsızlık
Soru Açıklaması
19.
İptal kararlarının uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" İdare mahkemelerince verilen iptal kararlarına karşı kanun yollarına başvurulmuşsa, kanun yolu başvurusunun sonuna kadar mahkeme kararı uygulanmaz.
Soru Açıklaması
20.
Doğru Cevap: "D" Tazminat kararlarının uygulanması amacıyla kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan özel mallar haczedilemezler.
Soru Açıklaması
Tam yargı davasında verilen tazminat kararlarının uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ - (I) - 2. SINIF - ADALET - (2015 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS