logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İDARİ YARGI - (2014 - BAHAR ARA)
1.
 Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu veya bakanların düşürülmesine yol açan TBMM denetim aracıdır? 
Doğru Cevap: "E" Gensoru
Soru Açıklaması
2.
Valiler bir toplantının yapılmasını en çok ne kadar süreyle erteleyebilir? 
Doğru Cevap: "C" 1 ay
Soru Açıklaması
3.
 Merkezi yönetimin yerinden yönetim idareleri üzerinde gerçekleştirdiği denetim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" İdari vesayet denetimi
Soru Açıklaması
4.
 Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 
Doğru Cevap: "D" TBMM Başkanlığı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinin Sayıştay üyelerini seçme yetkisi bulunur? 
Doğru Cevap: "B" TBMM
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin görevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Kanun hükmünde kararnameler hakkında itiraz yoluyla yapılan anayasaya aykırılık iddialarını incelemek
Soru Açıklaması
7.
 Aşağıdakilerden hangisi aslında bir yargı mercii olmamakla birlikte Anayasa’da yargı bölümünde düzenlenmiştir? 
Doğru Cevap: "B" Sayıştay
Soru Açıklaması
8.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin mutlaka asker kişi olması gerekir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin mali denetimini yapmaya yetkilidir? 
Doğru Cevap: "C" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
10.
 Aynı yargı çevresi içindeki idare mahkemeleri arasındaki işbölümü aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? 
Doğru Cevap: "D" Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İDARİ YARGI - (2014 - BAHAR ARA)
11.
İdarenin işleyişinin özel hukuk kurallarına tabi olduğu ve yargısal denetimin genel adliye mahkemelerinde yapıldığı sisteme ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Adli idare
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda içtihatların birleştirilmesini talep etme yetkisine sahip değildir?
Doğru Cevap: "E" İdari Dava Daireleri Kurulu
Soru Açıklaması
13.
İçtihadı birleştirme kararlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" İçtihadı birleştirme kararları idari yargı yerleri için bağlayıcıdır; idare bu kararlara uymak zorunda değildir.
Soru Açıklaması
14.
 Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da çözümlenecek davalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Birden çok idare mahkemesinin yetki alanına giren işlere karşı açılan davalar
Soru Açıklaması
15.
Mülkiyet hakkına hukuki gerekçe olmaksızın el konması halinde uğranılan zararın tazmini için aşağıdakilerden hangisinde dava açılır? 
Doğru Cevap: "A" Adli yargı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yargı denetimi dışında bırakılan işlemlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca verilen meslekten çıkarma cezaları
Soru Açıklaması
17.
TBMM’nin aşağıdaki işlemlerinden hangisine karşı idari yargıda dava açılır? 
Doğru Cevap: "E" Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçimine
Soru Açıklaması
18.
 Yargı organlarının aşağıdaki işlemlerinden hangisine karşı idari yargıda dava açılır?
Doğru Cevap: "A" Yargıtay’ın verdiği üyelerinin dairelerini değiştirme kararlarına
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdakilerden hangisi yürütme fonksiyonu kapsamında yapılan işlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Cumhurbaşkanınca yapılan rektör atama işlemleri
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na üye seçme yetkisi bulunmaz? 
Doğru Cevap: "C" Başbakan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İLETİŞİM BİLGİSİ - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2013 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS