logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ - ( 2016 - GÜZ DÖNEM SONU )
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına katılım zorunlu değildir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren sebepler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Görevden uzaklaştırma
Soru Açıklaması
3.
İhale işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "C" 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca uyuşmazlık halinde itirazen şikâyet yoluna başvurulabileceği gibi doğrudan dava da açılabilir.
Soru Açıklaması
4.
 İdari işlemin öğeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "C" Yetkide paralellik ilkesi kesindir, aksine bir hüküm getirilemez.
Soru Açıklaması
5.
 İdari sözleşmenin koşullarının, idarenin sözleşme yapma yetkisi dışındaki başka bir yetkisine dayanarak aldığı karar veya yaptığı işlemleriyle ağırlaşması sonucu özel hukuk kişisinin zararının karşılanması hangi ilkenin gereğidir? 
Doğru Cevap: "E" Fait du prince
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinde sözleşmecinin hak ve borçları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Alt yüklenici kullanma yasağı
Soru Açıklaması
7.
 Sözleşmenin feshi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "D" Sözleşmecinin ağır kusuru nedeniyle fesih sadece mahkeme kararıyla olabilir.
Soru Açıklaması
8.
Bir imtiyaz sözleşmesinde sözleşmeci tarafa sunulan şartnamenin hukuki niteliği nedir? 
Doğru Cevap: "D" Genel düzenleyici işlem
Soru Açıklaması
9.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafi konumlarından bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulan, internet erişimi de dâhil elektronik haberleşme hizmetleri ne olarak adlandırılır? 
Doğru Cevap: "A" Evrensel kamu hizmeti
Soru Açıklaması
10.
Kamu hizmetinin kurulması ve kaldırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "B" Kamu hizmetinin kaldırılıp özel teşebbüs haline getirilmesi idari işlem ile olur.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ - ( 2016 - GÜZ DÖNEM SONU )
11.
 Emeklilik, iş ve işçi bulma gibi faaliyetler ne tür bir kamu hizmetidir? 
Doğru Cevap: "E" Sosyal kamu hizmeti
Soru Açıklaması
12.
 Devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, ortak gereksinimleri karşılamak ve kamu yararını sağlamak için topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Kamu hizmeti
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi adli kolluk ile idari kolluk arasındaki farklardan biridir?
Doğru Cevap: "A" İdari kolluk faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar idari yargının görev alanına girer. Oysa adli kolluk faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara adli yargıda bakılır.
Soru Açıklaması
14.
Kolluk makamlarının kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla otomobil sürücülerine emniyet kemeri takma zorunluluğu getirebilmesi kamu düzeninin hangi öğesi ile ifade edilir? 
Doğru Cevap: "C" Bireylerin kendilerine karşı korunması
Soru Açıklaması
15.
Kolluk makamları ve personelinin, kamu düzenini bozan ya da tehlikeye düşüren bir durum olmadığı halde, temel hak ve özgürlüklere müdahale teşkil eden bir işlem yapmaları hangi yönden hukuka aykırı olur? 
Doğru Cevap: "E" Sebep
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdakilerden hangisi siyasi polis faaliyetlerini yerine getirmektedir? 
Doğru Cevap: "B" Milli İstihbarat Teşkilatı
Soru Açıklaması
17.
Fiili yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Fiili yoldan kaynaklanan davalar idari yargıda görülür.
Soru Açıklaması
18.
Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılacak denetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "C" Hiyerarşik denetim yapar.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi idari denetim yanında aynı zamanda dolaylı siyasi denetim de yapabilir?
Doğru Cevap: "D" Sayıştay
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin iç denetimine ilişkindir? 
Doğru Cevap: "C" Hiyerarşik denetim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS