logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ADALET - ÖNLİSANS - 1. SINIF
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ - ( 2015 - GÜZ DÖNEM SONU )
1.
 Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları (bağımsız idari otoriteler) arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "A" Devlet Denetleme Kurulu
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir istisnai memur değildir? 
Doğru Cevap: "B" Belediye başkanı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi bir kamusal alacak değildir?
Doğru Cevap: "E" Belediyenin kira geliri
Soru Açıklaması
4.
 Bir idari işlem yapılırken uygulanan yetki kurallarının, o işlem geri alınırken veya kaldırılırken de uygulanmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Yetkide paralellik
Soru Açıklaması
5.
Sözleşmenin taraflarının iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkan, sözleşmenin yapıldığı zamanda öngörülemeyen olaylar sebebiyle, sözleşmecinin olağandışı şekilde ağırlaşan yükünün bir kısmının idare tarafından karşılanmasını ifade eden ilkeye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Öngörülemezlik
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi için tahkim yolu öngörülebilir? 
Doğru Cevap: "B" İmtiyaz
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinin sona erme nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Parasal yaptırım uygulanması
Soru Açıklaması
8.
İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri ile idare arasında, Devlet Memurları Kanunu veya özel bir yasaya dayanılarak ve belli bir kamu hizmetinin yürütülmesi konusunda, idare ile sözleşmenin karşı tarafı olan kamu görevlisi adayı arasında yapılan sözleşmelere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" İdari hizmet sözleşmeleri
Soru Açıklaması
9.
İş ve işçi bulma faaliyeti ne tür bir kamu hizmetidir? 
Doğru Cevap: "E" Sosyal kamu hizmeti
Soru Açıklaması
10.
Menafii Umumiye Ait İmtiyazat Hakkında Kanun uyarınca Devlet tüzel kişisi adına imtiyaz verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? 
Doğru Cevap: "D" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ADALET - ÖNLİSANS - 1. SINIF
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ - ( 2015 - GÜZ DÖNEM SONU )
11.
Aşağıdakilerden hangisi idari kamu hizmetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yolcu taşıma hizmeti
Soru Açıklaması
12.
Kamu hizmetinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Kamu tüzel kişilerinin faaliyetleri kamu yararına olmasa bile kamu hizmeti niteliği taşır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kolluk alanındaki birel işlemler arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "D" Genel emir
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk olarak görev yapar?
Doğru Cevap: "D" Jandarma
Soru Açıklaması
15.
 Trafik kolluğu idareye gelir elde etmek için araç kullanıcılarına para cezası yazarsa bu işlem kolluk yetkisinin sınırlarının hangi bakımdan hukuka aykırı hale gelmesine sebep olur? 
Doğru Cevap: "A" Amaç
Soru Açıklaması
16.
 Adli kolluk-idari kolluk ayrımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Adli kolluk Emniyet Genel Müdürlüğü içinde örgütlenmişken, idari kolluk Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı içinde örgütlenmiştir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi idari denetim yanında aynı zamanda dolaylı siyasi denetim de yapabilir? 
Doğru Cevap: "C" Kamu Denetçiliği Kurumu
Soru Açıklaması
18.
 İdare tarafından bir taşınmaza kamulaştırmasız el atılması durumunda doğacak sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" İdarenin kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdakilerden hangisi idarenin kendi iç denetimine ilişkindir? 
Doğru Cevap: "C" Hiyerarşik denetim
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisi doğrudan siyasi denetim araçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Sorgu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  GÖRÜŞME TEKNİKLERİ - 2. SINIF - (2014 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS