logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ADALET - ÖNLİSANS - 1. SINIF
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ - ( 2014 - GÜZ ARA )
1.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Organlarının görevine, kanunda öngörülen şartlar gerçekleştiğinde ilgili bakanlık tarafından son verilmesi
Soru Açıklaması
2.
Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin konularına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bölümlerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Bakanlık
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi başkentteki yardımcı kuruluşlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Kamu İhale Kurumu
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi memurların tarafsızlık ödevinin bir gereği değildir? 
Doğru Cevap: "E" Memurların mal bildiriminde bulunması
Soru Açıklaması
5.
Memura, disiplin cezası verilmesi gereken fiilin işlenmesinden itibaren en fazla ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmezse zaman aşımı söz konusu olur? 
Doğru Cevap: "D" 3 ay
Soru Açıklaması
6.
Memura, disiplin cezası verilmesi gereken fiilin işlenmesinden itibaren en fazla ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmezse zaman aşımı söz konusu olur? 
Doğru Cevap: "D" 3 ay
Soru Açıklaması
7.
 Kamulaştırmanın satın alma usûlü ile yapılamaması halinde idare, aşağıdakilerden hangisine müracaat ederek taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister? 
Doğru Cevap: "B" Asliye hukuk mahkemesine
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sahipsiz kamu malları arasında sayılamaz? 
Doğru Cevap: "C" Limanlar
Soru Açıklaması
9.
 İdarenin olağanüstü dönemlerde, kamu gücünü kullanarak taşınır malların mülkiyeti ya da kullanma hakkını, karşılığını ödemek kaydıyla elde etme yetkisine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" İstimval
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Kamu mallarının tapuya tescil zorunluluğu vardır.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ADALET - ÖNLİSANS - 1. SINIF
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ - ( 2014 - GÜZ ARA )
11.
 Kamusal mallardan yararlanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Belirli kişilerin kullanımına açık olmalıdır.
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdakilerden hangisi kamunun doğrudan kullanımına tahsis edilmiş kamu mallarının kamu tarafından genel ve ortak bir şekilde kullanılmasında, aynı durumda bulunan kişilere aynı muamelenin yapılmasını öngören ilkeye verilen addır? 
Doğru Cevap: "A" Eşitlik ilkesi
Soru Açıklaması
13.
 Devletleştirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi için söylenemez? 
Doğru Cevap: "C" Devletleştirme bir idari işlemle yapılır.
Soru Açıklaması
14.
 Aşağıdakilerden hangisi tek yanlı idari işlemlerin özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Özel hukuka tabi olma
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi tek yanlı bir idari işlem değildir? 
Doğru Cevap: "E" Görevlendirme sözleşmesi
Soru Açıklaması
16.
İdari işlemler için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
Doğru Cevap: "A" İdari işlemlerden çıkan uyuşmazlıklar kural olarak adli yargıda görülür.
Soru Açıklaması
17.
X Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğrenci kaydının silinmesine ilişkin işlem, maddi açıdan (işlemin içeriği itibarıyla) aşağıdaki idari işlem türlerinden hangisine girer? 
Doğru Cevap: "C" Şart işlem
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı bir yönetmelikle vergi koyması durumunda ortaya çıkan yetkisizlik durumunu ifade eder? 

 
Doğru Cevap: "E" Konu bakımından yetkisizlik
Soru Açıklaması
19.
İdari işlemlerin şekil kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Bir idari işlemin yapılmasında uyulması gereken şekil kurallarına, kanunda aksi öngörülse dahi o idari işlemin geri alınması, kaldırılması ya da değiştirilmesinde de uyulmalıdır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin adsız düzenleyici işlemlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Tüzük
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - 1. SINIF - (2018 - BAHAR / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS