logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ - ( 2013 - GÜZ DÖNEM SONU )
1.
1982 Anayasası, yetki genişliği ilkesini aşağıdaki idarelerden hangisine tanımıştır? 
Doğru Cevap: "A" İllere
Soru Açıklaması
2.
Kariyer sisteminin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Kariyer sistemi, memurların görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayrılmasıdır.
Soru Açıklaması
3.
 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi kamu alacağı değildir? 
Doğru Cevap: "D" İdarenin özel mallarına verilen ve haksız fiillerden doğan alacaklar
Soru Açıklaması
4.
Kanunla düzenlenmesi gereken bir konunun ilk kez tüzükle düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisini oluşturur? 
Doğru Cevap: "C" İşlev gaspı
Soru Açıklaması
5.
 İktisadi, sınai ve ticari kamu hizmetlerini veren kamu kurumlarıyla bu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin yaptığı sözleşmelere ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "E" Abonman sözleşmeleri
Soru Açıklaması
6.
İdarenin özel hukuk sözleşmelerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" İdareye üstün ve ayrıcalıklı yetkiler tanınır.
Soru Açıklaması
7.
İmtiyaz sözleşmesi ile müşterek emanet sözleşmesi arasındaki fark aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "E" Müşterek emanet sözleşmelerinde kâr ve zarar idareye aittir.
Soru Açıklaması
8.
 Bir sözleşmenin imtiyaz sözleşmesi niteliği taşıyabilmesi için, düşüncesini bildirme ve karar alma yetkileri, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" Danıştay- Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
9.
Kamu personeli için konulan grev yasağı, kamu hizmetlerinin hangi özelliğinin sonucudur? 
Doğru Cevap: "D" Süreklilik ve düzenlilik
Soru Açıklaması
10.
 Büyükşehir Belediyesinin, belediye sınırları içindeki sokaklarda kendi araçları ve personeliyle çevre temizleme faaliyeti yürütmesi aşağıda ifade edilen usullerden hangisine örnek teşkil eder? 
Doğru Cevap: "D" Emanet usulüne
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ - ( 2013 - GÜZ DÖNEM SONU )
11.
Kamu hizmetleri ile bu hizmetlerle yönelik verilen örnekler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Tekelsiz kamu hizmetleri - Posta ve Telgraf hizmetleri
Soru Açıklaması
12.
Kamu hizmetlerinin nitelikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Kamu hizmetinin mutlaka kamu hukuku kurallarına göre yürütülmesi zorunludur.
Soru Açıklaması
13.
Genel idari kolluk faaliyetleri aşağıdakilerden hangisiyle yerine getirilemez? 
Doğru Cevap: "B" Köy koruyucusu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Adli kolluğun görev, yetki ve sorumluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kamunun düzen içinde yaşamasını sağlamak için önleyici tedbirler almak
Soru Açıklaması
15.
 Aşağıdakilerden hangisi hukukilik ilkesine aykırılık teşkil etmez? 
Doğru Cevap: "A" Kasten adam öldüren kişinin müebbet hapisle cezalandırılması
Soru Açıklaması
16.
 Jandarma, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifâsı bakımından aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 
Doğru Cevap: "D" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hizmetin geç işlemesi
Soru Açıklaması
18.
İdarenin kusur sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, kamu görevlisi aleyhine açılabilir.
Soru Açıklaması
19.
Fiili yolun özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
Doğru Cevap: "B" Fiili yola kin davilişalar, idari yargının görevindedir.
Soru Açıklaması
20.
 İdari sözleşme nedeniyle idarenin sorumluluğu aşağıdaki hangi halde doğmaz? 
Doğru Cevap: "A" İdarenin, sözleşme konusu kamu hizmetinin zarar görmesine engel olamaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SOSYAL HİZMETE GİRİŞ - 1. SINIF - SOSYAL HİZMETLER - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS