logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
İCRA İFLAS HUKUKU - (2014- BAHAR DÖNEM SONU)
1.
 Aşağıdakilerden hangisi cebri icra faaliyetinde görevli asıl ve yardımcı organlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Bölge idare mahkemesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İcra İflas Kanunu’nda düzenlenen kurumlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Değişiklik davası
Soru Açıklaması
3.
Genel haciz yoluyla takip talebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Kamu yararına ilişkin hallerde icra dairesi tarafından resen düzenlenir.
Soru Açıklaması
4.
İcra dairesinin yetkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" İcra dairesi yetkisini kendiliğinden gözetir.
Soru Açıklaması
5.
Cebri icrada haciz müessesesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Haczin geçerliliği için borçlunun malvarlığına kural olarak fiilen el konulmalıdır.
Soru Açıklaması
6.
 Haciz yoluyla takipte borcun taksitle ödenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Hacizden önce taksit anlaşmasının yapılabilmesi, alacaklının rızasına bağlıdır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi cebri icra hukukunda taşınır malların pazarlık yoluyla satışının mümkün olduğu hallerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Muhafazası masraflı malların bulunması
Soru Açıklaması
8.
 Kesin aciz belgesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Aciz belgesine bağlanan borç, aciz belgesinin düzenlenmesinden itibaren 5 yıl geçmekle borçluya karşı zamanaşımına uğrar.
Soru Açıklaması
9.
 Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte aşağıdaki hallerden hangisinde şikâyet süresi beş gündür? 
Doğru Cevap: "C" Senedin kambiyo senedi vasfı taşımamasında
Soru Açıklaması
10.
Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İcra mahkemesi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
İCRA İFLAS HUKUKU - (2014- BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye takibinde ödeme emrine itiraz etmeyen ve süresinde borcunu ödemeyen kiracının tahliyesi aşağıdakilerden hangisinden talep edilir? 
Doğru Cevap: "D" İcra mahkemesi
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdakilerden hangisi ilam niteliğindeki belgelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" İcra dairesi önünde yapılan sulhler
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden icraya konulabilen kararlardan biridir? 
Doğru Cevap: "C" Kira alacağı kararları
Soru Açıklaması
14.
Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takiplerde ödeme süresi kaç gündür? 
Doğru Cevap: "D" 15
Soru Açıklaması
15.
 İflasın ertelenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Sadece borçlu şirket tarafından talep edilebilir.
Soru Açıklaması
16.
İflas davalarında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Asliye ticaret mahkemesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi iflas tasfiyesinde görev yapan özel organlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Konkordato komiseri
Soru Açıklaması
18.
 Alacaklıların alacaklarının belli bir oranından feragat ettikleri konkordato türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Tenzilat konkordatosu
Soru Açıklaması
19.
 Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma prosedürüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Külli bir tasfiye yöntemidir.
Soru Açıklaması
20.
Tasarrufun iptali davalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Eda davası niteliğindedir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ALMANCA- (I) - 1. SINIF - ORTAK DERS - ( 2016 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS