logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
İCRA İFLAS HUKUKU - (2013- BAHAR ARA)
1.
 Aşağıdakilerden hangisi “ipotek” kavramına dâhildir? 
Doğru Cevap: "B" Taşınmaz mükellefiyetleri
Soru Açıklaması
2.
 İlamsız icra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Alacaklının elinde bir belge bulunması zorunludur.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi şikâyet halinde icra mahkemesinin vereceği kararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İcranın geri bırakılması
Soru Açıklaması
4.
Takip hukukunda “alacak-borç”, “alacaklı- borçlu” kavramları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Alacaklı ve borçlunun mutlaka maddi hukuk açısından alacaklı ve borçlu olması gerekir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi cebri icranın konusunu oluşturmaz? 
Doğru Cevap: "D" Borçlunun şahsına yönelik icranın yürütülmesi
Soru Açıklaması
6.
Haciz yolunda icra takibinin iptali başvurularında görevli mercii aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İcra mahkemesi
Soru Açıklaması
7.
Ahmet Bey, daha önce verdiği, karşılığını ödediği fakat geri alamadığı bazı bonolar nedeniyle alacaklısı konumundaki Ayşe Hanımın kendisine karşı icra takibi yoluna başvuracağından endişe etmektedir. Ahmet Bey, aşağıdaki yollardan hangisine başvurabilir? 
Doğru Cevap: "A" Menfi tespit davası
Soru Açıklaması
8.
 Haciz yoluyla takipte, henüz menfi tespit davası devam ederken alacaklıya ödeme yapıldığı takdirde, söz konusu dava aşağıdakilerden hangisine dönüşür? 
Doğru Cevap: "B" İstirdat davası
Soru Açıklaması
9.
Genel haciz yoluyla takipte borçlu ödeme emrine itiraz etmiştir. İtirazın kesin kaldırılması yoluna başvuran alacaklı aşağıdaki belgelerden hangisine dayanamaz? 
Doğru Cevap: "C" Adi senet
Soru Açıklaması
10.
 Menfi tespit davasının alacaklı lehine sonuçlanması durumunda, borçlu aleyhine hükmedilecek olan tazminat miktarı, alacağın yüzde kaçı oranındadır? 
Doğru Cevap: "E" 40
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
İCRA İFLAS HUKUKU - (2013- BAHAR ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyatî haciz sebeplerinden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Vadesi gelmesine rağmen borcu ödememek
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdakilerden hangisi hacze imtiyazlı olarak iştirak edebilecek kişilerden değildir? 
Doğru Cevap: "B" Borçlunun vekili
Soru Açıklaması
13.
 Haciz sırasında üçüncü kişi, haczedilmek istenen mal üzerinde hak sahibi olduğunu aşağıdaki yollardan hangisi vasıtasıyla ileri sürebilir? 
Doğru Cevap: "E" İstihkak iddiası
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi “hacizde tertip ilkesine” uygun değildir?
Doğru Cevap: "A" İhtiyaten haczedilmiş malların satışına öncelik verilmesi
Soru Açıklaması
15.
Kesin haczin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? 
Doğru Cevap: "D" Borçlunun mal beyanında bulunması
Soru Açıklaması
16.
Taşınır malların açık artırma yoluyla satışında birinci artırmada şartlar sağlanamazsa kanunda belirlenen sürede ve şartlarda ikinci artırma yapılır. Ancak şartları oluşmadığından ikinci artırmanın da yapılamamasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Satış talebi düşer.
Soru Açıklaması
17.
 İcra takibinde tamamlama haczinden sonra yapılan satış tutarları da aynı derecede hacze iştirak eden alacaklıların alacaklarını ödemeye yetmezse, icra müdürü sıra cetveli düzenler ve alacaklılar alacaklarını bu sıra cetvelinde yer aldıkları sırada ve gösterilen miktarla tahsil edebilirler. Bir alacaklı sıra cetvelinde istediği veya olması gerektiği sıraya kabul edilmediği gerekçesiyle sıra cetveline karşı koymak isterse hangi süre içinde, nerede, hangi yola başvurmalıdır? 
Doğru Cevap: "D" Sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde, icra mahkemesinde, şikayette bulunmalıdır.
Soru Açıklaması
18.
 Taşınmazların açık artırma yoluyla satışında, taşınmazın mülkiyeti, ihale kendisine yapılan alıcıya hangi anda geçer? 
Doğru Cevap: "C" Açık artırmada ihalenin yapılmasıyla
Soru Açıklaması
19.
Haciz sırasında borçlunun haczi kabil malları bulunmakla birlikte, bunların takdir edilen kıymetlerinin takip konusu alacağı karşılamayacağı anlaşılırsa, bu durumu belirleyen haciz tutanağının niteliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Geçici aciz belgesi
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisi hacizli mal veya hakların pazarlık yoluyla satılabileceği hallerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Hacizli malın değerinin o yıl için İcra ve İflas Kanunu’nda öngörülmüş olan parasal sınırın üstünde olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ - 1. SINIF - (2013 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS