logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ( 2015-2016 - GÜZ ARA )
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel addır? 
Doğru Cevap: "A" Kolluk kuvvetleri
Soru Açıklaması
2.
İnsanların gündelik yaşamlarını sürdürürken kendilerini daha az tehdit altında hissetmeleri hukukun hangi işleviyle ilgilidir? 
Doğru Cevap: "E" Güvenlik
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "D" Yokluk
Soru Açıklaması
Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul ettiği unsurları bulunmayan hukuki işlemler için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur? 
4.
Doğru Cevap: "C" Din
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi insanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen tutum ve pratiklere ne ad verilir? 
5.
 Aşağıdakilerden hangisi devletin temel kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerini düzenleyen kurallardır? 
Doğru Cevap: "D" Anayasa
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüdür?  
Doğru Cevap: "B" Teorik akıl
Soru Açıklaması
7.
Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Başbakanlık tarafından çıkarılırlar.
Soru Açıklaması
8.
Hakimin somut sorunla ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen konularda kararlar almasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Takdir yetkisi
Soru Açıklaması
9.
Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Sözel yorum teorisi
Soru Açıklaması
10.
Bir devletin hukukunun o devletin ülkesindeki olaylara ve kişilere uygulanacağını belirten ilkeye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Mülkilik ilkesi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ( 2015-2016 - GÜZ ARA )
11.
 Pandekt Hukuku'nun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Roma Hukukunun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş halidir.
Soru Açıklaması
12.
I. İdari yargı kolunda yer alır.

II. Hâkimleri adli yargı adalet komisyonu tarafından başka mahkemelerde görevlendirilemez.                             

III. Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı yapılan itirazları inceler. 

 

Sulh ceza hâkimliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
13.
Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak yetkisine sahip ceza yargısında görevli organ aşağıdakilerden hangisine aittir? 
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyet savcılığı
Soru Açıklaması
14.
Kıta Avrupası Hukuku'nun başlıca özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Roma Hukukunun yeniden canlandırılmasına dayalı olması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı hukuk tarihinde hükümdarın kendi iradesine dayanarak Şer’iat dışı alanda yasa koyma yetkisi ile ilgilidir? 
Doğru Cevap: "C" Örf
Soru Açıklaması
16.
Diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen tüm dava ve yargısal işler aşağıdaki yargı kollarından hangisinde çözülür?  
Doğru Cevap: "A" Adli yargı
Soru Açıklaması
17.
Adli yargı kolunda malvarlığı haklarına ilişkin davalara bakmakla görevli genel ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?. 
Doğru Cevap: "E" Asliye hukuk mahkemesi
Soru Açıklaması
18.
Karşılaştırmalı Hukukun, yeryüzündeki farklı ulus, kültür ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitliliklerine ve benzemezliklerine yönelik ayrımları, daha çok hangi bölümüyle ilgilidir? 
Doğru Cevap: "D" Özel Hukuk
Soru Açıklaması
19.
Adli yargı kolunda yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?  
Doğru Cevap: "B" Bölge adliye mahkemesi
Soru Açıklaması
20.
İngiliz hukuk sisteminde “Common Law” ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "E" İngiltere’yi işgal eden Normanların adalet hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti


Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  GİRİŞİMCİLİK - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2015 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS