logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ( 2014- GÜZ DÖNEMİ)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Hukuka aykırı kusurlu bir eylemle bir başkasına zarar verilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Haksız fiil
Soru Açıklaması
2.
Hukuk kurallarının ancak yürürlüğe girdikten sonra meydana gelen olaylara uygulanabilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Geçmişe etkili olmama ilkesi
Soru Açıklaması
3.
 Roma Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Kölenin borcu doğal borçtur, ancak alacaklının köleden olan alacağını dava hakkı mümkündür.
Soru Açıklaması
4.
Ceza yargısında görevli mahkemeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Hakkında müebbet hapis cezası istenilen sanığı yargılamakla görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Devlet’e negatif bir tutum yükleyen kişisel kamu haklarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Konut hakkı
Soru Açıklaması
6.
Sınırlı ayni haklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Bir taşınmazın el değiştirmesi ile taşınmaz üzerinde geçerli olarak kurulan irtifak hakları kendiliğinden sona erer.
Soru Açıklaması
7.
 Aşağıdakilerden hangisi özel bir haktır?
Doğru Cevap: "B" Kişilik hakkı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi devredilebilir bir haktır?
Doğru Cevap: "D" Nişanı bozma hakkı
Soru Açıklaması
9.
Hakların kullanılması ve borçların ifasında herkesin uymak zorunda olduğu kurallar aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Dürüstlük kuralları
Soru Açıklaması
10.
Hak sahibinin sahip olduğu bir hakkını, hukuki işlem, hukuki fiil ya da hukuki olay sonucunda bir başka kişiye devretmesiyle hakkın kaybedilmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Hakkın nisbi kaybı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ( 2014- GÜZ DÖNEMİ)
11.
Türk Medeni Kanunu m.1023’e göre ‘Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.’ Bu ifade tapu siciline ilişkin hangi ilkeye aittir? 
Doğru Cevap: "C" Tapu siciline itimat (güven) ilkesi
Soru Açıklaması
12.
Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti ya da o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide var olan, makul görülebilen yanlış bilgi ya da bilgisizliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İyiniyet
Soru Açıklaması
13.
Bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş olup, yüklü taşınmaz malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılan sınırlı ayni hakka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İrtifak hakkı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan kitaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Borçlar Hukuku
Soru Açıklaması
15.
 Türk Borçlar Hukuku sistemi içerisinde borcun kaynağı kural olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru sayılmıştır? 
Doğru Cevap: "A" Kanun, sözleşme, hukuka aykırı fiil
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan kusursuz sorumluluk hallerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Kiracının sorumluluğu
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu hukukunun inceleme alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vatandaşlığın kazanılması ve kaybı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde belirtilen Ceza Kanunu’nun amaçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Sosyal yardım ve hizmetleri yaygınlaştırmak
Soru Açıklaması
19.
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda benimsenen yasama ve yürütme yetkilerinin Parlamento’da toplanmasını öngören hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Meclis Hükümeti Sistemi
Soru Açıklaması
20.
 Ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri olan kanunilik ilkesinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Örf ve adet kurallarıyla suç ve ceza yaratılabilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HALKLA İLİŞKİLER ve İLETİŞİM - 1. SINIF - (2019 - GÜZ / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS