logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ( 2014 - GÜZ ARA )
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Başlangıcı bilinemeyecek ölçüde eskiden beri uygulanıyor olan ve toplumda bu şekilde hareket edilmesi gerektiği yönünde bir inancın bulunduğu kurallar aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Örf ve adet kuralları
Soru Açıklaması
2.
Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiği ile ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Teorik akıl
Soru Açıklaması
3.
Hukukun insan ve toplum yaşamına katkısı, hukukun işlevleri olarak anılır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Refah
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaptırım türlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Dışlama
Soru Açıklaması
5.
Hukuki işlemin geçerlilik şartlarından kamu düzenini ilgilendirdiği kabul edilenlerin gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkan geçersizlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hükümsüzlük
Soru Açıklaması
6.
Bir hukuk kuralının o kuralı oluşturan makam veya organ tarafından yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" İlga
Soru Açıklaması
7.
Benzerlik gösteren iki durum, olay veya hüküm arasında bir ilişki kurularak, açıkça gözlemlenmeyen daha başka ortak noktaların bulunduğu çıkarımına varmak anlamına gelen yorum aracı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Kıyas
Soru Açıklaması
8.
Devletin ülkesi içerisinde meydana gelen olaylar ve eylemlerin o devletin hukukuna tabi olması ilkesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Mülkilik ilkesi
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdakilerden hangisi hukukun asli kaynaklarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Yargı kararları
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının yorum teorilerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Ekonomik yorum teorisi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ( 2014 - GÜZ ARA )
11.
Roma Hukuku’nun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş hali olarak ifade edilen hukuk aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Pandekt Hukuku
Soru Açıklaması
12.
 Amerikan Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Amerikan Hukuku, Kıta Avrupası Hukuk Sistemi içerisinde yer alır.
Soru Açıklaması
13.
İngiliz hukukunun kaynakları arasında bulunan Common Law uygulamalarının aşırı biçimciliğinin adalet arayışını karşılamadaki yetersizliğini gidermek için ortaya çıkan hukuk uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Equity
Soru Açıklaması
14.
Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Tedvin
Soru Açıklaması
15.
Roma Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Roma hukukunda aile kavramı, bir aile reisinin egemenliği altında yaşayan ve aralarında kan bağı bulunan kişileri ifade eder.
Soru Açıklaması
16.
 Türk Hukukundaki idari yargı örgütü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Temyiz görevi dışında, kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek de Danıştay’ın görevleri arasındadır.
Soru Açıklaması
17.
Sosyalist Hukuk sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Sosyalist Hukuk sistemlerinin Roma Hukukuyla ortak noktaları, mülkiyet biçimleri ve araçsalcılık ilkesidir.
Soru Açıklaması
18.
 Türk Hukukundaki yargı kolları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen tüm dava ve yargısal işlerin çözüm yeri idari yargıdır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki suçlardan hangisine hadd cezası uygulanmaz? 
Doğru Cevap: "A" Kasten yaralama
Soru Açıklaması
20.
İslam Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Fakihlerin bir sorun karşısında aynı çözüme ulaşmasına kıyas denir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - (I) - 2. SINIF - (2018 - GÜZ / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS