logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ( 2013- GÜZ DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

İnsanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen tutumlara ve pratiklere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması
2.
Uluslararası andlaşmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Uluslararası andlaşmalar Anayasaya uygun bulunmadığı takdirde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebilirler.
Soru Açıklaması
3.
Karşılaştırmalı hukukun zorunlu unsurlarından olan toplumsal ve kültürel zemin ile anlatılmak istenen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Toplumdan topluma farklılaşan din, dil, gelenekler ve sosyo-ekonomik yapı gibi etmenlerin hukuk kurallarının toplumsal ilişkileri şöyle değil de böyle düzenlemesidir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi adli yargı ilk derece hukuk mahkemesidir? 
Doğru Cevap: "D" Vergi mahkemesi
Soru Açıklaması
5.
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında kanun ve yönetmelikler dışında hukukun diğer yazılı kaynakları kullanılamaz.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi nisbi hakların temel özelliğidir? 
Doğru Cevap: "A" Nisbi haklar yalnız hukuki ilişkiye taraf olan kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın siyasal kamu hakkı olarak kabul ettiği haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vakıf kurma hakkı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki hak sınıflandırmalarından hangisinde ayrımın kaynağı doğru gösterilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Bağımlı haklar ile bağımsız haklar arasındaki ayrım hakların kaynağının kamu hukuku kapsamında kurallar olup olmamasına göre yapılmıştır.
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemimizde yer alan birtakım tüzel kişilerin üyelerinin, mensuplarının ya da temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için kendi adlarına ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi için açılabilecek dava türüdür? 
Doğru Cevap: "D" Topluluk davası
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hakların devren kazanılmasının bir örneğini oluşturmaz? 
Doğru Cevap: "C" Sahipsiz bir taşınırın mülkiyetinin ihraz yoluyla kazanılması
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ( 2013- GÜZ DÖNEM SONU)
11.
 Taşınırlarda mülkiyet hakkının kazanılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Malikinin elinden rızası dışında çıkmış taşınırlara iyiniyetle ve malik sıfatıyla 1 yıl davasız ve aralıksız malik olan kişi mülkiyet hakkını kazanır.
Soru Açıklaması
12.
Dürüstlük kurallarına uygun hareket edilmesi aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde ifade edilmiştir? 
Doğru Cevap: "D" Kişilerin haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken makul, hukuka saygılı ve dürüst bir şekilde hareket etmesini ifade eder.
Soru Açıklaması
13.
Kişiler hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Vakıflar, kişiler hukuku kapsamında yer almaz.
Soru Açıklaması
14.
 Aşağıdaki sigorta kollarından hangisi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Bakım sigortası
Soru Açıklaması
15.
Miras sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Mirasçının, miras sözleşmesindeki yükümlülüğü ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına veya bağışlamalarına itiraz edilemez.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, Borçlar hukukunda yer alan kusursuz sorumluluk hallerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Adam çalıştıranın sorumluluğu
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkiler bağlamında incelediği konular arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Bir devletin ülkesinde bulunan yabacıların hak ve yükümlülükleri
Soru Açıklaması
18.
Kamu hukuku-özel hukuk ayrımının ortaya çıkması esas olarak aşağıdaki olaylardan hangisi ile yakından ilgilidir? 
Doğru Cevap: "B" Devlet-vatandaş veya yöneten-yönetilen ayrımının ortaya çıkması
Soru Açıklaması
19.
 Anayasaların başlangıç bölümü açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yürürlükteki 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda bir başlangıç bölümü bulunmakla birlikte bu bölüm anayasaya dahil değildir.
Soru Açıklaması
20.
Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminde uluslararası andlaşmaların yeri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" İnsan haklarına ilişkin uluslararası andlaşmalar hariç olmak üzere diğer uluslararası andlaşmalar ile kanunlar aynı düzeydedir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  PSİKOLOJİ - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS