logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ( 2013- GÜZ ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Uyulması gereken davranış kurallarına gönderme yaparak kullanıldığında ahlâk sözcüğü hangi anlamda kullanılmış olur? 
Doğru Cevap: "A" Normatif
Soru Açıklaması
2.
 Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu yaptırımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Toplumdan dışlama
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi bir hukuk düzeninden bahsedebilmek için yargı örgütünün sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Usule bağlı olmama
Soru Açıklaması
4.
 Kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Kolluk kuvvetleri
Soru Açıklaması
5.
Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "A" Teorik akıl
Soru Açıklaması
6.
Bir kuralın öngörülen usulüne uygun çıkarılıp çıkarılmadığının denetlenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Şekil denetimi
Soru Açıklaması
7.
Resmi Gazete’de yayımlanması zorunlu olmayan yönetmelikler ne zaman yürürlüğe girer? 
Doğru Cevap: "C" Usulüne uygun ilan edilmekle
Soru Açıklaması
8.
Kanunların yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Meclisin oybirliğiyle kabul ettiği kanunlar Cumhurbaşkanı’na sunulmaz.
Soru Açıklaması
9.
Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılırlar.
Soru Açıklaması
10.
Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi, aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Sözel yorum teorisi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 1. SINIF
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ( 2013- GÜZ ARA)
11.
Fıkhın kaynaklarından “istihsan” ne anlama gelmektedir? 
Doğru Cevap: "B" Daha önce karşılaşılmamış bir durum ortaya çıktığında fakihin kendisine uygun gelen ve genel kuralın istisnası olarak kıyasen hüküm kurmasıdır.
Soru Açıklaması
12.
İngiliz hukuk sisteminde bulunan “Statute Law” ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemelerdir.
Soru Açıklaması
13.
Pandekt Hukukunu geliştiren hümanist okul ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Hümanist okul yalnızca Fransa’da etkili olmuştur.
Soru Açıklaması
14.
Roma hukukçusu Gaius’un kişiler hukuku bakımından tasnif ettiği kategorilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Kölelerin efendileri adına yaptıkları iktisap dahil tüm işlemler geçersizdir.
Soru Açıklaması
15.
Federal devlet yapısının Hukuk düzenine etkisi nedir?
Doğru Cevap: "A" Hem federe devletin hukuku hem de federal devletin hukuku söz konusudur.
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolundaki ceza mahkemelerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Disiplin mahkemesi
Soru Açıklaması
17.
 Adli yargı hukuk mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hukuk mahkemeleri nüfusu yüz binin üzerinde olan il ve ilçelerde kurulabilir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet savcısının görevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Ceza davalarında sanığın suçlu olup olmadığı hakkında hüküm vermek
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bakanlar Kurulunca çıkarılan tüzüklerin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak
Soru Açıklaması
20.
Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları çözmekle yükümlü hukuk mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Sulh hukuk mahkemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MEDENİ HUKUK - (II) - 1. SINIF - (2018 - BAHAR / DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS